Skärpta regler för timplaner säkrar undervisningen

Stadievisa timplaner i skolan säkrar en hög garanterad lägsta nivå av undervisningen. Och inga kommuner kan längre komma undan, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten.

Stadievisa timplaner i skolan säkrar en hög garanterad lägsta nivå av undervisningen. Och inga kommuner kan längre komma undan, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, räds kraven på styrande timplaner i skolan på GP Debatt (11/2). Man vill inte mista ännu ett utrymme där man tycker att kommunerna kan göra lite som de vill.

Frågan är om det är elevernas rätt till undervisning och kunskap som vägleder SKL när man går ut och felaktigt påstår att det ska införas en mall som ska gälla för alla ämnen?

Det som regeringen och utbildningsminister Jan Björklund vill införa är stadieindelade timplaner med en minsta garanterad undervisningstid per ämne och stadium. Det är inte ett tak, som SKL ger sken av, utan ett golv som ska införas. Detta golv kan mycket väl höjas av de kommuner som är än mer ambitiösa. Liksom att det skall höjas för elever som har behov av detta. Det viktiga är att eleverna garanteras en miniminivå.

Välkommen skärpning

Det är en välkommen skärpning som gör att elevernas rätt till rätt undervisning värnas. Det är bra om detta blir verklighet i kombination med att huvudmän tvingas anställa lärare med utbildning i ämnena. Så har det märkligt nog inte varit tidigare.

I dagens alltmer olikvärdiga skola finns det heller ingen kontroll av att timplanen efterföljs, eftersom Skolinspektionen sällan utvärderar undervisningstiden. Vi kan förstå att en reglerad undervisningstid besvärar kommunerna och SKL, eftersom det tvingar fram ambitionshöjningar över hela landet. Vissa enskilda kommuner kan inte längre komma undan!

Enligt vår uppfattning skall timplaner fastställas stadievis för att garantera eleverna undervisning i ämnena även om de byter skola inom kommunen eller byter till en skola i en annan kommun. Idag kan elever som flyttar missa viktig undervisning i centrala ämnen. Dessutom vill vi att eleverna ska garanteras god undervisning genom att de har lärare som är utbildade i ämnena för de skolformer man skall undervisa i. En sådan förändring är mycket viktig för kunskapsnivån.

SKL har fel om resultaten

SKL hänvisar till att man sett mycket positiva resultat av den försöksverksamhet där grundskolor undantagits från timplanens regleringar om garanterad undervisningstid. Vi återkommer inom kort till vad detta försök egentligen lett till, men vi kan redan nu konstatera att SKL har fel då de ensidigt påstår att försöket har haft ”mycket positiva resultat”.

De första resultaten från vår studie visar nämligen att de små, små resultatskillnader som finns mellan försöksskolor och övriga skolor (och de är inte alla till försöksskolornas favör) helt försvinner om kontroller görs för bakomliggande faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå. Dessa resultat ligger helt i linje med resultaten från de forskningsprojekt som genomfördes i samband med Timplanedelegationens arbete och som redovisas i deras slutbetänkande.

I dag får eleverna i den svenska skolan för lite undervisningstid med sin lärare. Många når inte kunskapsmålen för att tiden helt enkelt inte räcker till.

Likvärdig undervisning viktig

Lärarnas Riksförbund föreslår flera åtgärder för att göra undervisningen mer likvärdig:

  • Fasta timplaner per ämne och stadium.
  • Timplanen ska gälla alla skolor.
  • Staten bör finansiera den moderniserade timplanen, eftersom förutsättningarna skiljer sig så mycket mellan skolor.

Riksdag, regering, elever och lärare är överens om att skolan ska vara likvärdig och att alla ska ha möjlighet att nå målen. Problemen med likvärdigheten kräver konkreta lösningar för att den svenska skolan ska bli världens bästa. Då väger SKL:s invändningar och tal i egen sak mycket lätt.

Därtill kan jag konstatera att det kollegiala lärande och utvecklade ledarskap i skolan, som SKL eftersträvar, låter sig göras utan att ambitionsnivån ska tillåtas sänkas i vissa skolor. I dag finns det ingen garanti för elevernas rätt till undervisning. Dagens reglering av undervisningen har i stället visat sig vara tandlös.

Det tål att upprepas, så att SKL tar in budskapet: Stadievisa timplaner säkrar en hög garanterad lägsta nivå. Vem kan vara emot det?

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund