Kollapsen för JB förödande för svenska friskolesystemet

Sexpartiuppgörelsen om skolan räcker inte för att råda bot på de problem som skolkoncernen JB:s konkurs blottlägger. Skattepengar har där använts för egen ekonomisk vinning. Det är dags att tänka om, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

För drygt 20 år sedan introducerades ett fenomen i det svenska samhället – friskolorna. Det svenska folkhemmet hade dittills intagit en mycket strikt attityd till skolor som drevs av privata intressen. Grundtanken, som bland annat hyllas av Lärarnas Riksförbund, var att skolor som bars av en pedagogisk tanke skulle kunna utgöra likvärdiga men annorlunda alternativ till offentliga skolor.

När den stora utbildnings- och skolkoncernen JB i onsdags försatte sig själv i konkurs visar detta med all önskvärd tydlighet att det är dags att tänka om. Den sexpartiuppgörelse som för någon vecka sedan presenterade förslag för friskolorna råder inte bot på det som JB Education AB:s (tidigare John Bauer Organization AB) konkurs visar. Det som skett är förödande för såväl eleverna som lärarna. Och i förlängningen ett svårt slag mot förtroendet för vårt friskolesystem.

I de flesta andra länder är privat drivna skolor något som är förbehållet de välbärgade i samhället. Så är inte fallet i Sverige. Mina utländska kolleger förvånas när jag berättar att vår friskolesektor är skattefinansierad och öppen för alla. Vi ska i Sverige vara stolta över att utbildning är en rättighet för alla oavsett plånbokens storlek. Däremot borde vi vara betydligt mera försiktiga med hur skattepengarna används, i synnerhet som de har svårt att räcka till för att täcka våra välfärdsbehov.

Lärarnas Riksförbunds medlemsjour har blivit nedringd av förtvivlade medlemmar sedan JB Education AB:s konkurs blev känd. Det har sannerligen varit ett beräknande agerande från John Bauers sida att först tala om att de avsåg att sälja sina skolor, men att vänta tills sommarlovet hunnit börja med att försätta bolaget i konkurs. Nu visar man sitt rätta ansikte genom att ställa lärare på bar backe. Det finns inga garantier för lärarna för att köpen ska genomföras och deras arbetstillfällen ska räddas. Fagra ord ersätter inga anställningsavtal.

De företag som i medierna utpekats som köpare hälsar lärarna diffust välkomna samtidigt som den nuvarande ägaren försätter sig själv i konkurs och i ett brev till lärarna säger att det är vanligt att konkursförvaltaren säger upp personal.

JB Education AB har begärt sig själv i konkurs och anger som grund för detta att bolaget är på obestånd. Men i den webbaserade tjänsten Business Check ges bolaget det högsta betyget, ”Mycket god kreditvärdighet”. Detta är märkligt!

Det konkursdrabbade företaget JB Education AB är en del i en komplicerad bolagskedja. JB Education är moderbolag till ett stort antal dotterbolag som bedriver skolverksamhet i hela Sverige. JB Education AB ägs i sin tur av ett svenskt företag som heter Instruo Holding AB. Kedjan fortsätter med att detta företag ägs av ett utländskregistrerat företag som heter Education Invest AB som till 92 procent ägs av det danska riskkapitalbolaget Axcel Management A/S. Slutsatsen blir att svenska barns undervisning och svenska lärares arbetssituation i praktiken styrs av monetära intressen från andra länder i en bolagskedja fjärran från den pedagogiska mångfalden!

För att få en bild av det obestånd som anges som skäl till konkursen blir det extra intressant att skärskåda de årsredovisningar som enligt svensk lag är offentliga för svenskregistrerade företag. Under de fem åren 2007–2011 har JB Education AB mottagit närmare 350 miljoner kronor i koncernbidrag. Det betyder att betydande resurser som varit ämnade för elevernas skolgång har tagits från skolorna. Exempelvis har skolorna tillhörande JB Gymnasiet Mitt AB lämnat koncernbidrag som baseras på vinster under perioden på cirka 130 miljoner kronor och företaget JB Gymnasiet Syd AB har lämnat ifrån sig cirka 140 miljoner kronor. Även skolorna inom JB Gymnasiet Norr AB har bidragit med mångmiljonbelopp.

Så har skatt avsedd för utbildning för det kommande släktet flutit upp i bolagskedjan och kanske ut ur landet. Under en täckmantel av pedagogisk mångfald används pengar avsedda för utbildningsinvestering till ekonomisk vinning.

Rätten att välja skola, oavsett om det är en offentlig eller privat, ska värnas. Samtidigt ska skattepengar användas rätt. Pengar ska användas till att ge elever en högklassig undervisning och lärare en bra och välförtjänt lön. Jag föreslår därför att regeringen skapar en bred majoritet för att säkra att så sker.

Det kan göras genom bland annat följande:

  • Kräv av fristående skolor att de planerar för en uthållig verksamhet. För att få tillstånd av Skolverket ska de prestera en långsiktig plan för att skolan ska kunna fortbestå.
  • Främja ägandeformer där vinstutdelning inte är den primära drivkraften.
  • För att aktiebolag ska få driva skolor, måste de ha ett aktiekapital som täcker ett års driftskostnader. På så sätt undviks att såväl elever som lärare plötsligt ställs på bar backe.

Vi måste återupprätta förtroendet för ett svenskt skolsystem att vara stolta över.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund