Skolan öppnare – men långsamt

Det öppna klassrummet är grunden för ett tolerant Sverige. Lärarnas Riksförbunds nya studie visar på en ökad öppenhet för HBT-frågorna, men också att homofobi fortfarande är vardag i skolan. Vi har mycket kvar innan skolan är en öppen skola för alla, skriver Bo Jansson och Freddy Grip på SVD Brännpunkt.

I Sverige ska lärare ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska inte diskriminera någon med avseende på exempelvis sexuell identitet. Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin sexuella läggning. Skolan ska därmed utgöra den fristad för tolerans som hela samhället borde vara. Men var tionde lärare anser att det inte råder en tolerant inställning på den skola där de arbetar. Det visar den undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra och där drygt 1200 lärare har svarat.

Detta kan jämföras med den undersökning som RFSL och lärarfacken presenterade 2006 då också 10 procent av lärarna sade sig se homofobiska attityder bland skolans vuxna. Har inget hänt? En stor majoritet av lärarna i vår undersökning, 70 procent, uppger ändå att de känner sig trygga med att hantera värdegrundsfrågor som handlar om sexuell orientering och olika identiteter gentemot eleverna. En lika stor majoritet av de som svarat på enkäten, 71 procent, tycker också att skolan de arbetar på har en generellt tolerant attityd.

Men tyvärr säger endast hälften av lärarna, 54 procent, att arbetsorganisationen på deras skola klarar av att hantera konflikter och trakasserier som har med sexuell läggning eller identitet att göra. Fler än var fjärde, 27 procent, svarar att de inte vet om skolan klarar av denna typ av ärenden, vilket måste betecknas som allvarligt. Vi menar att det är mycket bekymmersamt att lärare över huvud taget svarar att de inte vet om skolan kan hantera konflikter eller trakasserier av det här slaget. Detta är något som skolledningar och ansvariga för skolan måste förhålla sig till. Här behövs mer aktiva handlingar.

Samtidigt som den generella attityden beskrivs som överlag positiv på de skolor där lärarna i denna undersökning arbetar, framgår det tydligt att det finns enskilda personer, både lärare och elever, som skulle ha problem med att en öppet homo- eller bisexuell lärare skulle börja arbeta på skolan. Det finns alltså utrymme i dagens skola för enskilda personer att ha en intolerant inställning som sedan ligger till grund för näthat och kränkningar i hela samhället.

Lärarnas Riksförbund vill lansera det öppna klassrummet som grunden för ett tolerant Sverige. Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin sexuella orientering, skolan ska därmed utgöra en fristad för tolerans. Förbundet kommer därför att anordna medlemsseminarier tillsammans med studerandeorganisationen för att göra lärare mer trygga att hantera denna typ av frågor. Och för att kunna öka kraven mot sina skolledningar. En viktig aspekt i detta är att våra medlemmar har rätt att känna sig trygga oavsett sin sexuella orientering.

Det är därför inte bara lärarna som behöver agera i denna fråga. Som företrädare för Lärarnas Riksförbunds lärare och lärarstudenter uppmanar vi även:

  • Läromedelsförlagen att göra en genomgång av befintliga läromedel för att granska om dessa lever upp till kraven och har ett normkritiskt förhållningssätt.
  • Staten att ta ett nationellt ansvar för att förutsättningar för att skapa det öppna klassrummet finns i form av tillräckliga resurser för lärare att arbeta med värdegrundsfrågor samt tillgång till elevhälsovårdande personal.
  • Att staten också säkrar att lärarutbildarna har tillräcklig kompetens för att förbereda alla lärare för att kunna stå i det öppna klassrummet.

Vi har mycket kvar innan skolan är en öppen skola för alla. Men vi är beredda att kämpa.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55