8 av 10 lärare vill att staten tar över skolan

Vi bjuder nu in alla parter till samtal. Vi är öppna för en dialog för hur en förändring kan genomföras, men för oss är följande principer viktiga:

I dag presenterades den stora statliga utvärderingen av kommunaliseringen av skolanlänk till annan webbplats. Det är en utredning som i grunden skakar om dagens skolsystem. Vi ser hur pressade och stressade kommunskolans förespråkare är nu. Men stor tydlighet slår utredaren professor Leif Lewin fast att ansvaret för att kommunaliseringen av skolan misslyckats så grovt ligger hos många; såväl de politiska blocken, kommunerna men också staten som abdikerade från skolan.

Nu är det hög tid att de politiska partierna tar ansvar för att skapa en skola med bättre styrning, mer likvärdig finansiering och ökat utrymme för lärare och rektorer att ta sitt professionella ansvar. Vi bjuder därför in samtliga riksdagspartier, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Friskolornas riksförbund samt övriga företrädare för lärare och rektorer till samtal om huvudansvaret och styrningen av den svenska skolan.

Sveriges skolsystem har splittrats upp på olika aktörer – stat, olika kommuner och friskoleföretag – som drar åt olika håll. Det är svårt att utkräva ansvar och få en helhetsbild för att skolan ska hålla jämn och hög kvalitet. En orsak är att det kommunala självstyret varit överordnat allt annat: skolans likvärdighet, statens ansvar och elevers rätt till god utbildning. Det är helt orimligt.

Stödet för att staten nu ska ta ett helhetsansvar för skolan är extremt starkt i hela lärarkåren. Enligt en färsk undersökning, som vi låtit genomföra bland ett representativt urval av samtliga kommunalt anställda lärare, vill åtta av tio lärare att staten övertar huvudansvaret för den svenska skolan från de 290 olika kommunerna.

Vi är öppna för en dialog för hur en förändring kan genomföras, men för oss är följande principer viktiga:

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation

Det är dags för landets politiker att enas kring en nationell kunskapsskola. Det är endast staten som kan samla och tydligt ange målet att Sverige åter igen ska vara en ledande kunskapsnation.

Staten ska ta över finansieringen för samtliga skolor

En statlig finansieringsmodell måste etableras där skolor tilldelas öronmärkta resurser efter behov. Finansieringsmodellen ska gälla samtliga skolor, offentliga som privata.

Staten ska tydligt reglera skolverksamheten

Frihetsgraden har varit för stor för kommuner och fristående skolor, detta har inneburit att skillnaderna inom och mellan kommunerna har ökat. Utbildningen ska vara likvärdig över landet och hålla högsta tänkbara kvalitet.

Uppdraget ska riktas direkt till lärarna och rektorerna

Lärare och rektorer måste ges ett sådant ansvar och inflytande över undervisningen som krävs för att den ska kunna anpassas till skolors olika förutsättningar.

Läraryrket måste präglas av frihet under ansvar

Vi lärare är beredda att bidra till att vända den negativa resultatutvecklingen. Men under mer än två decennier har man försökt att omvandla lärarna från ansvarstagande ämbetsmän till att inordnas i den kultur av omsorg som präglar kommunal verksamhet. Lärarna måste åter ges ansvar, och frihet, att utforma och bedriva undervisning som leder till bättre resultat.

Efter dagens utvärdering av kommunaliseringens effekter går det inte att blunda för den förändring som är nödvändig. Kommunerna kommer behöva spela en roll i framtidens skola, men det är nu hög tid att blicka framåt, och påbörja en process för ett nytt, modernt huvudansvar.

Om detta vill vi nu ha en dialog med riksdagspartierna, SKL, friskolorna och övriga skolaktörer. Ansvariga beslutsfattare får inte tveka om att justera ett system som ökar orättvisan och minskar likvärdigheten. Det finns uppenbarligen ingen tvekan om detta hos landets lärare.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55