Stöket i skolan stjäl tid från undervisningen

Både lärare och elever behöver mer lugn och ro i klassrummet. Men en stor andel av lärarna upplever att de saknar stöd från skol­ledningen eller från föräldrarna för att skapa studiero, ­skriver Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Tomas Tobé (M).

Det står utom tvivel att lärarna är avgörande för att lyfta svensk skola. Forskningen är tydlig med att den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare och tid för lärare att förbereda och efterarbeta sin undervisning.

Samtidigt visar Pisa-undersökningen att sen ankomst och skolk är en stor utmaning för svensk skola. Detta innebär mindre tid för undervisning och mer tid för att hantera stök och oro. Vi menar att detta är en ödesfråga för svensk skola. Både lärare och elever behöver mer lugn och ro i klassrummet för mer tid till undervisning och högre kunskapsresultat.

Lärarnas Riksförbund har frågat och fått svar från 1 250 lärare om hur det står till med studieron i skolan. Resultaten är oroväckande. Mer än hälften av lärarna i låg- och mellanstadiet uppger att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla studiero. I högstadiet och gymnasiet är den stora utmaningen sen ankomst och att eleverna inte har med sig sina skolböcker och annat studiemateriel till lektionerna. Resultatet blir att viktig undervisningstid slösas bort och att lärare inte får vara lärare.

De här resultaten bekräftas också av andra undersökningar. Lärarnas och elevernas arbetsmiljö måste bli bättre. Utan studiero kommer vi inte klara av att vända trenden med fallande kunskapsresultat. Därför menar vi att det krävs en gemensam samling för att ta ansvar och bryta det här mönstret.

Efterlevnaden av skollagen måste bli bättre. Ansvaret för att skolor har gemensamma ordningsregler och att dessa följs har rektor. Det är helt oförståeligt att upp till 15 procent av lärarna, beroende på stadium, anger att trivselregler saknas på deras skolor. Vi förutsätter att detta lagtrots uppmärksammas av Skolinspektionen. Att därtill mer än var fjärde lärare i lågstadiet och nästan var sjätte lärare i gymnasiet uppger att de saknar stöd från skolledningen i att skapa studiero är inte acceptabelt.

Även lärarna har ett ansvar för att lugn och ro skapas i klassrummet. Detta handlar delvis om lärarens eget ledarskap och förmåga att skapa en klassrumsmiljö där alla elever blir sedda. En grundförutsättning för elevers inlärning är att de känner en trygghet och studiero i klassrummet. Eleverna kan också bidra till att skapa en bättre lärandemiljö med mindre stök. Pisa visar att svenska elever skiljer ut sig när det gäller attityder till kunskap och utbildning. Jämfört med elever i andra länder är svenska elever mindre tålmodiga med svåra uppgifter och ger upp lättare när de inte lyckas meddetsamma.

Det framgår även tydligt att föräldrars engagemang i sitt barns skolgång är för låg. En stor del av både lågstadielärarna och gymnasielärarna känner ett svagt föräldrastöd i sina ansträngningar att skapa studiero i klassrummet.

Vi menar att alla skolans parter har ett gemensamt ansvar att förändra elevers attityder till skolan och skapa mer studiero i klassrummet. När lärarna inte behöver lägga så mycket tid på stök, utan kan koncentrera sig på undervisning, menar vi att elevernas kunskapsresultat kommer att stärkas. Därför presenterar vi nu fem förslag för hur mer lugn och ro skapas i svenska klassrum.

  1. Efterlevnaden av skollagen ska skärpas genom att Skolinspektionen fokuserar mer på trygghet och studiero.
  2. Sveriges rektorer måste ta ett större ansvar för att skolan har gemensamma ordningsregler. Det måste också bli tydligt hur avsteg från reglerna följs upp och att de upplevs vara legitima.
  3. Sanktionsmöjligheterna i skollagen ska vara ett tydligare verktyg för lärarna. Skolor ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärares befogenheter.
  4. Stärk lärarnas ledarskap i klassrummet och utöka inslaget av ledarskap i lärarutbildningen.
  5. Förenkla och minska administrationen för lärare särskilt vad avser möjligheterna att använda sanktioner. Varje lärare ska inte behöva uppfinna ett eget system för detta.

Det är uppenbart att det behövs ett större gemensamt vuxenansvar för lugn och ro i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning, elever och föräldrar behöver samlas för mer studiero som höjer kunskapsresultaten.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55