Professionen avgör vem som släpps in i skolan

Hur ska skolan förhålla sig till politiska partier? Frågan kan tyckas svår men borde inte vara det. Läraren ansvarar för undervisningen och rektorn ansvarar för vem som ges tillträde till skolan, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Eftersom grundlagen måste följas går det inte för en offentlig verksamhet att säga nej till vissa partier med hänvisning till att man inte gillar dess ideologi. Det som måste vara i fokus är undervisningens kvalitet och elevernas trygghet och säkerhet.

Precis som Lärarförbundetlänk till annan webbplats skriver på DN Debattlänk till annan webbplats har rektor rätten att avvisa partier som inte delar den värdegrund som slås fast i Skollagen och läroplanen. Det finns en självklar rätt att kunna säga nej till ett enskilt politiskt partis närvaro i skolan om det finns skäl till att det stör ordningen. Och lika lite som i samhället i övrigt är det i skolan tillåtet med hets mot folkgrupp. Kränkande uttalanden som inte är förenliga med skolans värdegrund är också klara skäl för att neka tillträde. Rektor och skolledning har stöd av såväl diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och skollagen.

De riktlinjer som finns i dag från Skolverket har riksdagens utbildningsutskott ställt sig bakom. I stället för att kritisera Skolverket bör de riksdagspolitiker som har ansvaret agera nu.

Vårt viktiga budskap i dag är att de professionella, lärarna och skolledarna, tar ansvar. Dessa professioner har det dagliga ansvaret i skolan.

Vi vill inte att skolorna släpper in propagandan helt fritt med bokbord där olika partier oemotsagda ska kunna föra ut sitt budskap. De partier och organisationer som kommer in måste vara en del av skolans undervisning. Det är lärarna som ska ansvara för att eleverna får bästa möjliga undervisning i samhällsfrågor. Då måste också lärarna styra upp hur denna information ges så att det blir en kunskapshöjande del i undervisningen.

Skolan måste vara ett värn för demokrati och tolerans. Kunskap i ämnen som historia och samhällskunskap är i detta sammanhang mycket viktiga.

Det är befogat att känna oro för hur främlingsfientliga partier likt politiska dammsugare söker människor som är arga och besvikna på samhället. Nyligen publicerade tidningen Skolvärlden en undersökning om hur utbredd främlingsfientligheten är bland elever i skolan. Den visade att det finns en klar närvaro av främlingsfientliga åsikter i skolan och att lärare efterfrågar mer fortbildning och mer tydlighet från skolledningens sida för att bemöta intoleransen. Hälften av lärarna uppgav att det finns öppet främlingsfientliga elever på deras skola. Sex av tio lärare uppgav att elever fört fram främlingsfientliga åsikter på deras lektionstid och sju av tio lärare uppgav också att elever fört fram främlingsfientliga åsikter utanför lektionstid.

Låt oss slutligen slå fast att skolan inte har någon skyldighet att bjuda in politiska partier. Man kan rent av ställa sig frågan varför partier ska in i skolan överhuvudtaget. I klassrummet ska undervisningen lägga grunden till förståelse av ideologier och kunskaper om det politiska systemet. Debatter och meningsutbyten kan sedan ske i skolans regi som del i undervisningen.
Att bara släppa in partier för att de ska propagera och rekrytera är inte vad skolan ska ägna sig åt.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund