Studiero bristvara för elever

Ska vi få en lugn, trygg och inkluderande skola så måste vi satsa på studiero och arbete mot kränkningar. Det visar en ny undersökning som vi presenterar i dag, skriver Helena Linge, Lärarnas Riksförbund, Mattias Hallberg, Sveriges Elevkårer, och Ingela Fondin, Sveriges Skolledarförbund.

Både elever och lärare är överens om att det är helt avgörande i vilken mån skolor lyckas skapa ett klimat där elever och lärare respekterar varandra och varandras olikheter, oavsett om det handlar om sexuell läggning, kön eller etnicitet. I en trygg skola kan alla ha kontroll över sina liv – och få vara sig själva. Så kan vi se till att kunskaperna växer.

Det är självklart men glöms ofta bort att nyckeln till studiero sitter i att lärarna hinner göra väl förberedda lektioner. En väl förberedd lärare når ut till alla elever och minimerar problemen med studiero. En väl förberedd lärare har tid att se varje elev, se varje individ.

Rapporten ”En skola för alla, en skola utan kränkningar – så tycker elever och lärare om trygghet, studiero och åtgärder mot kränkningar i svensk skola” ger en unik bild av skolans viktigaste uppdrag. Undersökningen baseras på all tillgänglig data från Skolinspektionens skolenkät vår- och höstterminen 2013. Cirka 14 procent av alla elever i årskurs 9 i landet berättar här om sina upplevelser av skolmiljön, vilket ger en viktig inblick i skolan. Sammantaget ingår svar från nära 14 000 elever och 5 700 lärare och annan pedagogisk personal på 458 grundskolor. Det visar sig bland annat att:

En stor andel av eleverna känner sig trygga i skolan. Det finns dock stor spridning skolorna emellan. Det finns skolor där eleverna nästintill rakt igenom uppger att de helt instämmer i påståendet att de känner sig trygga, medan det också finns skolor där eleverna säger att det endast stämmer ganska bra. Detsamma gäller hur skolorna arbetar med att förhindra kränkningar.

  • Studiero är det område där det finns störst problem enligt eleverna. Inget annat frågeområde i denna undersökning får så lågt medelvärde som studieron.
  • Respekt bygger trygghet. Om eleverna uppger att man på skolan respekterar varandras olikheter, att det råder studiero på skolan och att eleverna anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling, då känner eleverna sig också trygga i skolan.

Skolinspektionens granskning av 50 skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling visade att det fortsatt förekommer kränkningar. Bland annat beror det på bristande kartläggning och låg vuxennärvaro.

De skolor som lyckas bättre har ett väl fungerande värdegrundsarbete med engagerade och tydliga skolledare, kända rutiner för hur arbetet ska bedrivas och de har involverat eleverna i värdegrundsarbetet.

Det krävs en bred samling kring arbetet mot kränkande behandling och upprätthållandet av studieron. För att detta ska lyckas måste skolledningen på varje skola ta ett aktivt ansvar, ge förutsättningar och ena personalen kring en gemensam målbild och gemensamma rutiner för arbetet. Det är avgörande att hela vuxenvärlden sluter upp kring de principer som gäller i såväl lagstiftningen som i skolans värdegrund och tydligt visar i ord och handling vad som gäller.

Vi anser att:

  • Skolledningen har det övergripande ansvaret för arbetet mot kränkningar. Undersökningen visar att det är betydelsefullt för elevernas upplevda trygghet på skolan att skolmiljön präglas av en respekt för allas olikheter och att lärare och annan personal tillsammans agerar tydligt och bestämt mot alla former av kränkningar.
  • Det är viktigt att det finns tydliga rutiner. Bland annat för hur olika former av kränkande behandling ska bemötas och hanteras. Det behövs nödvändiga förutsättningar för att lärarna ska kunna upprätthålla studiero och trygghet. Det innefattar också rutiner för hur skollagens sanktionsmöjligheter ska kunna användas.
  • Kränkningar bör polisanmälas. Både i tidigare studier samt i Skolinspektionens granskningar finns exempel där skolor har haft stora ordningsproblem och upprepad kränkande behandling elever emellan. Vi skulle aldrig gå med på något sådant i någon annan del av samhället eller på andra arbetsplatser och ska därför inte acceptera det i skolan.

Skolan måste kunna erbjuda eleverna en trygg och säker miljö. Att upprätthålla en miljö där elever inte kränks eller utsätts för olika påhopp är en viktig del i att fostra alla elever till goda samhällsmedborgare som respekterar människors olikheter.

HELENA LINGE, vice ordförande, Lärarnas Riksförbund

MATTIAS HALLBERG, ordförande, Sveriges Elevkårer

INGELA FONDIN, vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55