Alliansens väljare vill stoppa eller reglera vinster i skolan

Brett vinstmotstånd, visar mätning. Bland alla väljare är nio av tio kritiska. I lärarkåren är samtidigt stödet för att förstatliga skolan massivt. Oavsett valresultat måste regeringen efter valet genast ta tag i frågorna om vinst, styrning, löner och tillit till lärarna, skriver Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson på DN debatt idag.

Publicerad

Läget för skolan och lärarna är akut. Sverige kan inte nöja sig med en skola som är bland de sämre inom OECD. Sverige måste vara det främsta kunskapslandet, bara så kan ett litet exportberoende land möta framtiden. Det är därför avgörande vad politikerna levererar efter valet.

Ska skolresultaten förbättras måste vi få hållbara långsiktiga lösningar på plats. Målet måste vara att bygga förtroende och tillit. Efter valet måste politikerna våga göra något åt bristen på tillit inom skolan, där lärarna saknar förtroende för sin huvudman.

I dag på Skolans dag presenterar Lärarnas Riksförbund en undersökning bland cirka 5.000 svarande lärare och studie- och yrkesvägledare i 24 av landets största kommuner.

Det visar sig att:

  • Åtta av tio av de tillfrågade lärarna och studie- och yrkesvägledarna menar att resurserna till skolan inte fördelas på ett sådant sätt att alla eleverna erbjuds likvärdig och kompensatorisk utbildning. Skolor där fler elever har behov av extra stöd har inte resurser att hjälpa de elever som hamnar efter i skolan.
  • Fler än åtta av tio av de tillfrågade tycker att staten borde ta ett huvudansvar för skolan och nästan lika många menar att de då skulle få bättre förutsättningar att bedriva en god undervisning. Lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas svar vittnar här om ett systemfel i ansvaret för skolan.
  • Nio av tio lärare säger att de inte har tid till att vidareutveckla undervisningen och åtta av tio säger att de har för lite tid till för- och efterarbete. Svaren är desamma hos lärare i kommunala skolor och i fristående skolor.

Förtroendet brister för kommunen som huvudman för skolan. Så gott som alla lärare i de undersökta kommunerna anser att staten ska ta ett huvudansvar för skolan.

Det går inte att ha detta förtroendeglapp i en så viktig och omfattande verksamhet som skolan. Varje dag går cirka 1,3 miljoner elever i grundskola och gymnasium och möter 130.000 lärare. Alla påverkas av styrningen och ledningen för verksamheten.

Professor Leif Lewin talar ingående i sin utredning ”Staten får inte abdikera” om den stora bristen på tillit mellan lärarna och skolans huvudmän. Det är just tillit och förtroende som lägger grunden till en framgångsrik skola.

De politiska partierna glider mer och mer åt att vilja ha ett ökat statligt ansvar för skolan. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill att staten helt ska ta över ansvaret för skolan, medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna vill ha ett ”mycket större statlig ansvarstagande än i dag”. Så lät det inte bara för ett år sedan, och nu är det hög tid att samlas för att gå från ord till handling.

Dessutom ser vi att frågan om vinst i välfärden blivit allt hetare. Där är beskedet tydligt från såväl alliansens som de rödgrönas väljare.

Det framgår i en undersökning vi låtit Exquiro göra och där 3.000 väljare i åldrarna 18-74 år svarar på vad de anser om vinster i skolan.

  • Endast 9 procent av väljarna stödjer det system vi har i dag, där det är fritt för friskolor som drivs som bolag att disponera över vinsten. Den stora majoriteten, 89 procent av väljarna, vill antingen se en reglering som tvingar bolagen att återinvestera vinsten i skolan eller förbjuda vinster helt och hållet.
  • Anmärkningsvärt är att hela 65 procent av Moderaternas väljare vill att all vinst ska återinvesteras och att 17 procent vill förbjuda vinst helt och hållet i skolan. Dessa resultat går igen i övriga borgerliga partier. Socialdemokraternas sympatisörer är delade mellan de båda alternativen till dagens system, medan Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets väljare tydligt anser att vinst bör förbjudas i skolans värld.

Kanske är det inte så konstigt att vinstfrågan blir så viktig, eftersom det är angeläget att våra skattepengar inte slösas bort, utan används klokt.

Många har talat om blocköverskridande överenskommelser för skolan, men dessa måste då komma fram till rätt saker. Och de måste utformas i samarbete med lärarna.

Lärarnas riksförbund menar att oavsett vem som styr landet och därmed ansvarar för den nationella skolpolitiken efter valet måste en ny regering agera och vidta åtgärder de första hundra dagarna inom följande områden:

  • Tillit. De senaste decennierna har tilliten mellan lärare och arbetsgivare försvagats kraftigt. Det måste både på kort och lång sikt byggas och återskapas ett förtroende där lärarna tillåts ha frihet under ansvar. Lärare måste få vara lärare. Politiska ledningar efter valet, såväl i riksdagen som runtom i landet, har möjlighet till en nystart och måste visa sitt förtroende för lärarna.
  • Styrning. En parlamentarisk utredning ska tillsättas och arbeta under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras samt ta fram förslag på en nationell finansieringsmodell. Senast 2016 måste det finnas konkreta förslag för en statlig styrning av skolan.
  • Lärarlöner. En långsiktig strategi för höjda lärarlöner tas fram på nationell nivå parallellt med parterna och i samverkan med de lokala huvudmännen. Syftet är att locka fler duktiga studenter till lärarutbildningen och samtidigt behålla erfarna lärare. Detta kräver att staten tar ett ansvar för uppvärderingen av lärarnas löner.
  • Vinster. Dagens system är ett slöseri med skattepengar. När väljarna är så eniga i en fråga som denna måste politikerna agera, annars blir förtroendeklyftan för stor. Vinster ska återinvesteras i skolans verksamhet och möjligheterna till vinstuttag kraftigt begränsas. På sikt måste det övervägas hur aktiebolag kan fortsätta vara ägare av skolor.

Vi som arbetar i skolan, och våra elever, finns kvar även efter valdagen. Vi är i skolan på måndag morgon den 15 september och vi vill se resultat. Svensk skola har inte tid att vänta.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55