Dags att infria löften om bättre kvalitet

Den urholkning av resurser som skett under lång tid inom högskolan har slagit hårt mot kvaliteten i många utbildningar, skriver ordförande för sex fackförbund.

Läget inom grund- och gymnasieskolan har debatterats livligt under valrörelsen och står högt på den politiska dagordningen. Det är utmärkt. Tyvärr talas det tystare om vikten av en konkurrenskraftig högskola. Likväl är det med tydliga kvalitetssatsningar inom högre utbildning som Sverige kan hävda sig i den i den internationella konkurrensen.

Under de senaste decennierna har antalet studenter vid svenska högskolor stadigt ökat och utbudet av utbildningar breddats och tillgängliggjorts för fler. Utbyggnaden av högskolan har varit positiv. Fler har fått möjlighet att studera. Numer påbörjar närmare 45 procent en högre utbildning före 24 års ålder. Det finns i dag fler doktorander än vad det fanns gymnasister för 60 år sedan.

Denna utveckling har bidragit till att ge oss en välutbildad arbetskraft och en hög andel kvalificerade arbeten. Något som regeringen vill bygga vidare på.

Statsminister Stefan Löfven slog fast redan i regeringsförklaringen att antalet högskoleplatser skulle öka över hela landet. Det är en viktig reform. Men vi anser att högskolans kvalitet måste få större utrymme i politikernas prioriteringar.

Den urholkning av resurser som skett under lång tid inom högskolan har slagit hårt mot kvaliteten i många utbildningar. Enligt Miljöpartiet har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå.

Följden har blivit bland annat få undervisningstimmar, en del kurser och utbildningar har så lite som fem timmar undervisningstid per vecka. På vissa lärosäten utförs samtidigt två tredjedelar av undervisningen av odisputerade lärare, vilket påverkar undervisningens kvalitet.

Vi utgår nu ifrån att Miljöpartiet lever upp till sitt löfte om minst tio timmar undervisningstid i veckan. För att nå dit krävs kraftigt ökade resurser till högskolan.

Högskoleutbildning är både en investering för den enskilde och strategiskt avgörande för nationens konkurrenskraft. I Sverige har vi länge varit stolta över vår ingenjörskonst. Vi har utvecklat framstående tekniska innovationer och hållit internationellt hög kvalitet på forskningen inom till exempel medicin och naturvetenskap. Genom satsningar på samhällsvetenskap och humaniora kan tillväxt även skapas genom sociala innovationer och utveckling inom såväl privat som offentlig sektor.

Sverige måste befästa positionen som kunskapsnation. Genom hög kvalitet i högskoleutbildningen kan vi säkra framtidens kunskap, forskning och innovation. Det måste vara en prioriterad uppgift för regeringen under den kommande mandatperioden.

BO JANSSON, ordförande Lärarnas riksförbund

ULF BENGTSSON, ordförande Sveriges ingenjörer

SOFIA LARSEN, ordförande Jusek

HEIKE ERKERS, ordförande Akademikerförbundet SSR

MIKAEL IGELSTRÖM, ordförande Civilekonomerna

HEIDI STENSMYREN, ordförande Sveriges läkarförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55