Satsar ni på lärarna även i kommunen?

Det duger inte att säga att man prioriterar lärarna och skolan på riksplanet, och sedan fortsätta att urholka läraryrkets attraktivitet lokalt, skriver Bo Jansson i en debattartikel.

Miljöpartiet har nu fått ansvar för skolfrågorna i regeringen, och utbildningsminister Gustav Fridolin har därmed goda förutsättningar att genomföra de satsningar som partiet gick till val på för att stärka läraryrkets attraktivitet, bland annat genom den statliga satsningen på höjda lärarlöner. Dessutom sitter Miljöpartiet med i styren för allt fler kommuner, som i dag har huvudansvaret för skolan. Det är nu viktigt att strålkastarljuset riktas mot hur kommunerna tar sin del av ansvaret för att vända kunskapsresultaten och stärka likvärdigheten i skolan genom att satsa på lärarna.

Den svenska skolan står inför två övergripande utmaningar, som är nära sammanlänkade. Elevernas kunskapsresultat måste höjas och alla elever måste få samma chans att klara skolan. Att satsa på lärarna är nyckeln för att vända den negativa kunskapsutvecklingen. En seriös satsning på att höja läraryrkets attraktionskraft bör bygga på fyra grundfundament:

  1. Ökad professionell frihet och ansvar. Vi vill på allvar ge lärarprofessionen ökad yrkesmässig frihet och ansvar för själva undervisningen. Stat och huvudmän måste ge skolorna bättre förutsättningar att säkerställa att eleverna får en bra utbildning.
  2. Höjda löner. Lärarnas löner har släpat efter under flera årtionden. Det är högst rimligt att lärare får en ingångslön på 30 000 och att slutlönerna uppgår till minst 60 000 kronor i månaden. Först då kan vi säga att vi är konkurrenskraftiga jämfört med andra akademikeryrken. Nu är det hög tid att kommunerna och de fristående huvudmännen tar sin del av ansvaret och avsätter rejäla resurser under flera år framöver för att höja lärarnas löner.
  3. Minskad administrativ börda. Lärare tvingas i dag ta ansvar för en mängd administrativa och sociala uppgifter som inte är direkt kopplade till själva undervisningen: städa, lösa konflikter, vara rastvakt, se till att elever har med sig material eller matsäck, maila med föräldrar och så vidare. Som en lärare uttryckte det inför valet: Ibland hinner jag vara lärare också. Nu behövs en rejäl upprensning bland de arbetsuppgifter som läggs på lärarna, men som inte har med själva undervisningen att göra.
  4. Fler utvecklingsmöjligheter. Karriärtjänsterna är ett bra och viktigt första steg, men behöver stärkas ytterligare. När det gäller möjligheter till kompetensutveckling, behövs rejäla satsningar på fortbildning för hela lärarkåren. Lärarna måste som alla andra yrkeskategorier få möjligheter att utveckla sig.

På riksplanet har Miljöpartiet visat att man är beredd att prioritera investeringar i lärarna, men klarar man det i praktiken, på kommunal nivå? Så länge kommunerna har det faktiska och ekonomiska huvudansvaret för lärarnas villkor och förutsättningar, så kommer vi att kräva att de tar detta ansvar på betydligt större allvar än vad man har gjort hittills. Det duger inte att säga att man prioriterar lärarna och skolan på riksplanet, och sedan fortsätta att urholka läraryrkets attraktivitet lokalt.

Om Miljöpartiet inte på allvar lyckas visa att man också i praktiken genomför satsningar på att förbättra villkor och förutsättningar för lärarna – bland annat genom rejält höjda löner – kommer det inte att gå att avfärda kravet på att staten tar över ansvaret för skolan.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55