Elever vill ha mer kontakt med vuxna

Det behövs mer engagemang i Sveriges unga från vuxna utanför skolan. Det är alarmerande att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Karin Jordås, Mentor Sverige, i en debattartikel i SvD.

Lärare hinner inte med sina elever och unga efterfrågar fler mötesplatser och mer tid tillsammans med vuxna. Lärarnas Riksförbund och den ideella organisationen Mentor Sverige presenterar i dag två nya rapporter som visar på ett tydligt behov av ett större engagemang i Sveriges ungdomar från hela samhället.

Det är lätt att tala om vikten av att alla barn och ungdomar ska få samma förutsättningar att lyckas, men det är svårare att i praktiken uppnå lika villkor för alla elever oberoende av deras socioekonomiska bakgrund.

För att göra det möjligt att ge alla ungdomar samma förutsättningar till en ljus framtid, är det viktigt att hela samhället, och inte enbart skolan och lärarna, tar sitt ansvar.

Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige har tillsammans genomfört två undersökningar för att utreda hur ungas framtidstro kan stärkas. Den ena undersökningen är en enkätstudie som genomförts bland cirka 1 000 lärare, och den andra är en intervjustudie genomförd bland ungdomar mellan 13 och 17 år.

Undersökningarna visar bland annat att:

  • Alltför få föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång. 40 procent av lärarna upplever att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång. Samtidigt som nästintill alla lärare tycker sig se en koppling mellan elevernas hemförhållanden och hur eleven presterar i skolan.
  • Lärarna engagerar sig i problem som eleverna har som inte är undervisningsrelaterade; 65 procent av lärarna säger att det händer mycket ofta eller ofta. En stor majoritet av lärarna svarar även att det mycket ofta eller ofta händer att de upplever att en elev behöver stöd som de i sin roll som lärare inte kunnat ge.
  • Av lärarna är det 84 procent som känner att de i liten eller mycket liten utsträckning har tid att ta hand om de elevsociala kontakterna på ett tillfredsställande sätt.
  • Nästan alla tillfrågade lärare tycker att lärarens roll som mentor och vuxen förebild är viktig för elevernas kunskapsresultat. Läraren anses också viktig för elevens personliga utveckling. Dessutom anser många av de tillfrågade lärarna att deras elever är i behov av fler vuxna förebilder utanför skolan.
  • Ungdomarna menar att de får stöd i skolan men att det inte är tillräckligt. Flera av de tillfrågade ungdomarna menar att klasserna är stora vilket gör att det blir svårt för läraren att räcka till.
  • Samtliga ungdomar önskar att samhället/politikerna kunde skapa flera utrymmen där de kan umgås och träffa andra vuxna. De ungdomar som har en organiserad fritidsaktivitet uttrycker starkt hur viktigt den är för dem och att de inte vet vad de skulle ta sig till om den försvann.

Lärarna har i dag ett stort ansvar för Sveriges unga och de kan vara de första att upptäcka problem eleverna har. Kontakten mellan lärare och elever är därför mycket viktig, men för att möjliggöra en god relation är tiden avgörande. Lärarna måste få tillräckligt med tid för de elevsociala kontakterna, samtidigt som allt för mycket tid inte får gå åt till att lösa problem som eleverna har som ligger utanför det som är lärarens roll. Därför måste det finnas stöd till eleverna från andra instanser i skolan, exempelvis elevhälsan, så att lärarna kan fokusera på undervisningen.

Lärarnas sociala uppdrag är mycket betydelsefullt men det finns en gräns för hur mycket en lärare kan göra i och utanför klassrummet. Frågan som vi därför måste ställa oss är, hur stort ansvar har lärarna för elevers välmående och hur mycket av ansvaret bör ligga på föräldrar, elevernas själva, andra vuxna och resten av samhället?

Det behövs mer engagemang i Sveriges unga från vuxna utanför skolan. Det är alarmerande att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång. Det är också ett stort problem att allt fler mötesplatser, såsom ungdomsgårdar, läggs ner.

Det krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan lärare, rektorer, övrig personal, politiker, föräldrar och näringsliv för att ungdomarna ska kunna känna en starkare framtidstro.

Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige besöker nu städer runt om i Sverige för att diskutera resultaten av undersökningarna. Det blir samtal mellan lärare, politiker, fritidspersonal och ungdomar om hur läget ser ut i dag och vad som krävs för att stärka ungas framtidstro. Vi behöver en samling för framtiden!

BO JANSSON, ordförande Lärarnas Riksförbund

KARIN JORDÅS, generalsekreterare Mentor Sverige

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55