Vi behöver riktlinjer för nyanlända elever

I dag är det upp till varje skola att organisera undervisningen för nyinvandrade elever. Det är inte rimligt. Vi behöver nationella riktlinjer för nyanlända barn, skriver ordförande Bo Jansson i en debattartikel i Dagens arena.

Enligt Migrationsverket väntas ungefär 90 000 till 100 000 asylsökande komma till Sverige i år. Cirka 10 000 av dessa är ensamkommande barn, och därutöver finns ett stort antal barn bland de asylsökande och bland anhöriginvandrare.

Flera kommuner tar på kort tid emot flera hundra nyanlända barn. Hur ska skolan lägga upp undervisningen för att dessa barn ska klara de svenska målen? Om alla ska gå i så kallade förberedelseklass, hur ska den då se ut?

En del kommuner har förberedelseklasser, något som inte ens finns i skollagen, andra kör med direktintegrering. Som lärare är det i dag omöjligt att veta vad som gäller och fungerar bäst. I en så kallad förberedelseklass läggs tyngdpunkten på undervisning i svenska, även om ämnesstudier också ges. Denna åtgärd för nyanlända är något vanligare än så kallad direktintegrering i ordinarie klass.

Vi i Lärarnas riksförbund anser att det måste finnas nationella riktlinjer för hur man ska hjälpa de nyanlända eleverna. Det kan inte vara rimligt att det – som i dag – är upp till varje skola och rektor att organisera undervisningen för nyinvandrade elever. I dag finns det inga generella riktlinjer, därför ser det också väldigt olika ut.

Det krävs också klarhet i de organisatoriska frågorna på huvudmannanivå och skolnivå. Vem tar ansvaret för att alla barn som lever i Sverige får undervisning och inskolning i vårt samhälle? Hur ska vi kunna erbjuda kvalitativ undervisning för nyanlända när vi inte har tillräckligt med behöriga lärare i svenska som andraspråk?

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.

Vi kan inte bara lämna över allt ansvar till den enskilde läraren. Det är också orimligt om lärare skuldbeläggs för bristande undervisning när nyanlända elever inte når skolans mål.

Staten måste ta ett övergripande och konkret ansvar. Detta är inte en fråga som en ensam skola eller en ensam lärare kan lösa, det är en fråga för den nationella skolpolitiken.

Vi måste rusta lärarna generellt för att hantera undervisningen av ett ökande antal nyanlända elever. Vi behöver resurser, utbildning av lärare och kanske en helt ny organisation av undervisningen som ger dessa elever tid och förutsättningar att klara skolan.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55