KD bör även vara för statlig skola

Kristdemokraterna har tidigare gått ut med att de på grund av bristande likvärdighet vill förstatliga hälso- och sjukvården. Partiet anser att sjukvården i landstingens regi är ineffektiv och ojämlik.

Publicerad

I Kristdemokraternas informationsblad om politiken inom hälso- och sjukvården skriver de att: ”Kristdemokraterna vill att staten tar ett större ansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård i framtiden.”

Den förre partiledaren Göran Hägglund sade att grunden till att landstingen bör förstatligas är att: ”Jag vill ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter” (citat Aftonbladet 2014-08-10).

Det är anmärkningsvärt att Kristdemokraterna vill ha ett tydligare statligt ansvar för vården men inte för skolan. Likvärdigheten och effektiviteten brister minst lika mycket i skolan som den gör i hälso- och sjukvården.

För att tydligt påvisa detta har vi jämfört skolan i de fem kommuner där Kristdemokraterna har flest väljare och stort politiskt inflytande. Dessa kommuner är Laxå, Markaryd, Öckerö, Ödeshög och Sävsjö.

I dessa fem kommuner innehar KD ordförandeposten i kommunstyrelsen och/eller i den nämnd som beslutar om grundskolan.

Det är enorma skillnader mellan dessa kommunala skolor när det kommer till resultat, resursanvändande, behörighet och lön. I Laxå uppnår 62 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen. Räknas de nyanlända bort är andelen 75 procent.

En fjärdedel av eleverna som inte är nyinvandrade uppnår alltså inte kraven i alla ämnen. Detta går att jämföra med Ödeshög, där uppnår 83 procent av alla elever kunskapskraven i alla ämnen i nian.

Det innebär 20 procentenheters skillnad mellan dessa två KD-kommuner sett till elevernas resultat i årskurs nio. Tar vi bort nyinvandrade ur statistiken är skillnaden fortfarande 11 procentenheter.

Det är även stora skillnader i meritvärden. Ser vi till icke nyinvandrade elevers meritvärden i årskurs 9 så har eleverna i Öckerö nästan 30 poäng högre genomsnittligt meritvärde än i Laxå och 14 poäng högre än eleverna i Markaryd.

Ser vi till kostnaderna för grundskolan så skiljer sig även de stort mellan kommunerna. I Ödeshög och Markaryd spenderade kommunen cirka 110 000 kronor per elev år 2014 medan i Laxå var den siffran cirka 75 000 kronor per elev.

Det skiljer sig alltså ungefär 35 000 kronor per elev mellan dessa kommuner och detta trots att Laxås elever uppnår mycket sämre resultat. Ödeshög lägger minst 10 000 kronor per elev mer på sin undervisning än Laxå, Sävsjö och Öckerö.

I Laxå går det nästan 14 elever per lärare medan det i Ödeshög går knappt 11 elever per lärare. Undersöker vi behörigheten i dessa kommuner kan vi se att Sävsjö och Laxå har lägst behörighet, 62,5 respektive 70,8 procent behöriga lärare.

I Ödeshög är andelen behöriga däremot 81,5 procent. Vi kan också se att lärarna i Markaryd och Öckerö tjänar i genomsnitt 1 500 kronor mer i månaden än lärarna i Ödeshög och Laxå.

Från genomgången av statistiken är det tydligt att det bara mellan dessa fem kommuner, vilka alla är kommuner där Kristdemokraterna har stort politiskt inflytande, är det enorma skillnader i skolans kvalitet.

Om vi ska ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter krävs det en likvärdig skola. Ingen elev ska gå ut grundskolan utan att uppnå kunskapskraven.

En likvärdig och effektiv skola kräver ett tydligt statligt ansvarstagande med en statlig finansiering. Det är dags för Kristdemokraterna att följa sin egen logik och hålla med.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55