Assistenter behövs för att avlasta lärarna

För att bäst ta tillvara på de utbildade lärarnas kompetens måste läraryrkets uppdrag renodlas. Vi föreslår därför att lärarassistenter som yrkeskategori inrättas i de svenska skolorna, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund studerandeförening, på SvD Brännpunkt.

Publicerad

Den svenska skolan har allvarliga problem. Trots att vi både har resurserna, förutsättningarna och kapaciteten som krävs för att bygga ett skolväsende i världsklass saknas tillräckliga åtgärder för att ta oss dit. En ny analys från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, visar att det saknas 8 000 lärarstudenter om året för att möta det framtida behovet ute i klassrummen. Det finns helt enkelt inga genvägar till en stärkt skola och förbättrade kunskapsresultat. Lärare måste få vara lärare och koncentrera sig på sitt huvuduppdrag – att åstadkomma god undervisning. Där måste vi börja.

Det har under en lång tid saknats utbildade lärare i skolorna runt om i landet. Tack vare lärarlegitimationerna blottas nu konsekvenserna av ett yrke vars attraktivitet urholkats under en alltför lång tid. Låga löner, en undermålig arbetsmiljö och en alltför hög arbetsbelastningen får långtgående konsekvenser. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat yrket av andra skäl än pension. Enligt Skolverket finns det idag 50 000 utbildade lärare som inte arbetar som lärare. Diskussionen borde snarare handla om bristen på goda arbetsvillkor än bristen på lärare. För det finns lärare där ute, men alltför få väljer att stanna kvar i klassrummen. Andreas Schleicher, som är chef för OECD:s utbildningsdirektorat, har sagt att en av de största utmaningarna Sverige står inför är stärka attraktiviteten i läraryrket.

Alla elever har rätt att undervisas av behöriga lärare. På sina håll runt om i landet är konkurrensen om utbildade lärare inom vissa skolämnen hård. För att bäst ta tillvara på de utbildade lärarnas kompetens måste läraryrkets uppdrag renodlas.

Låt lärare vara lärare. Mycket av allt kringarbete upptar idag en lärares vardag i allt för hög utsträckning. Det handlar om allt från det administrativa, så som inrapportering av frånvaro, mailkontakt med föräldrar, utarbetning av åtgärdsprogram samt andra diverse uppgifter som rastvakt och matvakt. Det är inte rimligt att tro att en lärare kan hinna med allt detta och samtidigt hålla en hög nivå i undervisningen. Om attraktiviteten i lärarutbildningen och i läraryrket ska öka måste det till en förändring.

Svenska lärare har för lite tid till arbetet kring undervisningen, vilket är läraryrkets kärnuppdrag. I syfte att stärka läraryrkets attraktivitet och undervisningens kvalitet föreslår vi därför att lärarassistenter som yrkeskategori inrättas i de svenska skolorna. Lärarassistenter kan med fördel anställas för att möjliggöra att de utbildade lärarna kan ägna mer tid åt att förbereda lektioner och mindre tid åt att exempelvis agera rastvakt och möblera om klassrum inför lektionerna.

Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening är övertygade om att fler skulle välja lärarutbildningen om lärarna hade bättre villkor. Det betyder avlastning såväl som goda ingångslöner och möjlighet till löneutveckling.

Den senaste tiden har Sverige tagit emot många nyanlända flyktingar. En stor del av flyktingarna är barn som på sikt ska erbjudas skolgång. Enligt Migrationsverket sökte över 63 000 barn asyl i Sverige mellan januari och november i år. Språket är nyckeln för att de nyanlända eleverna ska nå framgång i skolan. Genom att anställa lärarassistenter med exempelvis de språkkunskaper som efterfrågas kan de assistera lärarna och på så sätt underlätta så att lärarna kan förbereda god undervisning till de nyanlända eleverna. OECD föreslog att Sverige borde nyttja lärarassistenter på detta vis i de rekommendationer som de överlämnade till regeringen i början av förra året.

Det faller på sin egen orimlighet att lärare förväntas tillbringa mycket tid åt andra uppgifter än undervisning och direkt undervisningsrelaterat arbete i ett läge där konkurrensen om utbildade lärare är tuff. Vi instämmer i UKÄ:s bild av att de legitimerade lärarna i en högre grad måste fokusera på läraryrkets kärna och frigöras från sysslor som utan problem kan läggas på exempelvis lärarassistenter. En kraftig ökning av antalet platser på lärarutbildningarna är inte rätt väg att gå. Kvalitetsbristerna är redan i dagsläget påtagliga. UKÄ skriver att det sannolikt inte finns kapacitet på lärosätena att bygga ut utbildningarna kraftigt på kort tid med bibehållen kvalitet. Vi delar den bilden och konstaterar att de kvalitetssatsningar på lärarutbildningarna som regeringen aviserat är långt ifrån tillräckliga enligt Sacos beräkningar.

Svensk skola står nu inför ett vägskäl. Om vi ska lyckas höja elevernas kunskapsresultat och säkerställa att även kommande elevkullar möter legitimerade lärare i klassrummen är det hög tid att vi prioriterar undervisningens kvalitet. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Detta förutsätter att alla lärare får den tid som krävs för att fokusera på undervisningen. Det är hög tid att vi avlastar lärarna genom att inrätta lärarassistenter. Lärare ska undervisa, inte bråka med kopiatorer.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55