Specialpedagogiskt stöd saknas inom matematiken

Mer matematik i lågstadiet gör skillnad. Men vi vet inte ännu om det räcker för att höja kunskapsresultaten.

Publicerad

Sex av tio lärare menar att det saknas tillgång till speciallärare och specialpedagogiskt stöd i matematik. Det visar "Tid för matematik, tid för utveckling", en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

För första gången undersöker man hur den extra matematiktimmen som infördes 2013 i grundskolans timplan har tagits emot. Resultatet tyder på att många elever saknar den möjlighet till stöd som de behöver för att klara av att nå målen. Det är bekymmersamt.

Det är sedan tidigare känt att svenska elever presterar sämre i matematik än sina jämnåriga kamrater i andra länder. Det har bland annat den senaste PISA-undersökningen visat.

Det finns flera orsaker till att svenska elever halkar efter. En stor andel av lärarna i denna undersökning menar att specialpedagogiskt stöd är något som behöver prioriteras för att förbättra resultaten.

Vi måste få bättre förutsättningar för att kunna höja elevernas resultat. Det handlar om att renodla undervisningsuppdraget – låta lärare få vara lärare.

Det innebär att man ska ha goda möjligheter till att förbereda sin undervisning, men det är också avgörande att få mer specialpedagogiskt stöd och att kunna ha mindre undervisningsgrupper.

2013 tillfördes en extra matematiktimme i timplanen. För första gången utvärderas nu denna reform och vilken inverkan de haft på elevernas kunskapsresultat.

Av de lärare som tagit ställning i frågan, säger hälften att den utökade tiden haft en positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling. 18 procent av lärarna upplever samtidigt att de själva fått både högre arbetsbelastning och mer undervisningstid.

Mer matematik i lågstadiet gör skillnad. Men vi vet inte ännu om det räcker för att höja kunskapsresultaten.

Lärarnas Riksförbund menar att:

  • Fortbildningen borde vara statlig, permanent och formaliserad som en naturlig del av en lärares yrkesliv. Alla lärare måste få relevant fortbildning i ämnena. Bara staten kan garantera en likvärdig och högkvalitativ sådan.
  • Det är viktigt att inte den utökade undervisningstiden för eleverna, som vi lärare stödjer, ska leda till att lärarnas totala arbetsbörda ökar. Det är inte tanken med reformen.
  • Det måste vara attraktivt att utbilda sig till speciallärare. Dagens lönenivåer leder i motsatt riktning.
  • Det måste anställas speciallärare och skapas möjligheter till mindre grupper så att eleverna får sin lärarledda undervisning och det stöd de behöver.

Politikerna måste lyssna på oss lärare om vi ska kunna vända den negativa trenden. Kommunerna och övriga huvudmän, som har ansvar för skolan i dag, måste ta detta på allvar om elevernas kunskapsresultat ska bli bättre och synas i nästa PISA-undersökning.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55