Vi dokumenterar fortfarande för mycket

Hela 81 procent av lärarna säger att deras arbetsbelastning påverkar
elevresultaten negativt. En satsning på lärarassistenter skulle göra
skolan mer professionell, skriver Bo Jansson.

Publicerad

Trots att rikspolitikerna avskaffat många dokumentationskrav redan 2013 dokumenterar många skolor och lärare lika mycket som förut "för att ha ryggen fri". Återigen gör kommuner och huvudmän som de vill, både lärarnas arbetsmiljö och elevernas rätt till en likvärdig skola drabbas.

Nu samlas landets skolledare till möte i Göteborg. Det är viktigt att skolans rektorer och representanter för huvudmännen möts för att utveckla skolans verksamhet.

Och till alla dessa är vårt budskap tydligt: om vi på allvar vill vända kunskapsutvecklingen i den svenska skolan, så måste lärare få bättre förutsättningar att göra det de ska göra: att fokusera på undervisningen. För att det ska kunna ske behövs en satsning där såväl stat och huvudmän inser bristen på tid och investerar i lärarnas förberedelsetid.

Nästan sju av tio lärare uppger i tidigare undersökningar som tidningen Skolvärlden och LR har genomfört att de har administrativa uppgifter som är så omfattande att de påverkar deras arbetsbörda så att de får mindre tid till förberedelse.

Hela 81 procent av lärarna säger att deras arbetsbelastning påverkar elevresultaten negativt.

Endast en av tio lärare anser att de har en rimlig arbetsbörda. Nio av tio lärare har en arbetssituation som gör dem stressade.

Och nu visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund att många lärare inte upplever att kraven har sänkts trots dokumentationsreformen 2013. Många huvudmän och skolledningar kräver fortfarande att samma mängd dokumentation upprättas. Totalt sett uppfattar cirka fyra av tio lärare att deras arbetsbörda inte är lättare nu jämfört med innan reformen.

Ungefär fyra av tio lärare upplever också att rutinerna för dokumentation på deras skola inte följs.

Dokumentationen är en viktig del av lärarnas arbetsuppgifter. Dels för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Det är även viktigt att dokumentation upprättas när något händer i skolan, exempelvis när en elev blivit kränkt. Samtidigt finns det en gräns när det blir för mycket dokumentation. När dokumentationen i större utsträckning upprättas för att lärare, skolledning och huvudmannen ska kunna ”hålla ryggen fri” än för att den har ett värde för eleverna så blir kraven på dokumentation ett problem.

Vi behöver också skolledare och rektorer som står upp för lärarna. Det måste vara slut på att lärare tvingas överdokumentera för säkerhets skull bland annat beroende på krävande föräldrar.

Inte bara dokumentation utan även ren administration är för många lärare en betungande arbetsuppgift. Det finns mycket i skolan kan och bör utföra.

Lärarnas Riksförbund kräver att ska finnas tydliga riktlinjer för såväl dokumentation och administration. Det är även viktigt att huvudmännen och skolledning ser att rutinerna är sådana att det är praktiskt möjligt för lärare att följa rutinerna för dokumentation på skolorna.

Om huvudmännen nu kan följa de reformer som beslutas på riksnivå vore mycket vunnet. Men ska vi kunna gå visare och ytterligare höja kvaliteten i undervisningen så krävs även en satsning på lärarassistenter. De kan avlasta lärarna, så att de får mer tid åt att förbereda och följa upp lektionerna. Lärarassistenter kan sköta många administrativa uppgifter, bistå lärarna under vissa lektioner, vara rastvakter, lösa dagliga konflikter mellan elever, samt hjälpa eleverna med stora och små problem.

En satsning på mer förberedelsetid för lärare genom att anställa lärarassistenter skulle göra skolan mer professionell, effektiv och kunskapsinriktad.

Dessutom skulle fler vilja bli, återkomma som och stanna kvar som lärare. Men en statlig satsning på lärarassistenter kan också bidra till ökade jobbmöjligheter för såväl nyanlända som ungdomar och andra som vill arbeta i skolan – och på sikt kanske bli lärare själva. Det vore bra både på kort och lång sikt för en kunskapsdriven ekonomi som den svenska.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55