Agera nu – om skolan ska klara flyktingarna

Svenska samhället står inför en stor utmaning. Omvärldens oroligheter har drivit många på flykt, och ett stort antal människor har sökt sig till vårt land. En nationellt väl fungerade skola med välutbildade lärare är en nyckelfaktor för att bryta utanförskapet och stärka integrationen, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad i en debattartikel i Aftonbladet.

Nästintill alla asylsökande kommer i kontakt med svenska skolväsendet på ett eller annat sätt. För en lyckad integration krävs rätt utbildningsinsatser för dessa människor. Skolan är därför oumbärlig för hur Sverige ska klara av flyktingkrisen.

Nyligen kom Skolverkets besked att antalet niondeklassare som inte blir behöriga till gymnasiet fortsätter öka. Fler nyanlända och invandrade elever är också en del av orsaken för att det krävs fler insatser.

Skolan har även ett enormt viktigt uppdrag i att lära ut och skapa tolerans mellan människor. Att skolan klarar den här utmaningen är avgörande för att vi ska få ett välfungerade samhälle nu och i framtiden.

Språket är vägen in i samhället. Svenskundervisning för invandrare är inte bara av största vikt för att den enskilda individen ska uppnå sin fulla potential, utan av stor samhällsekonomisk vikt. Dessvärre finns det i dagsläget alltför få SFI-lärare. Om tre år beräknas det behövas ytterligare 4 800 examinerade SFI-lärare.

Därför krävs det skyndsamt ett paket av åtgärder. Här listar vi ett antal förslag:

1. Satsningar för att utbilda fler lärare i svenska som andra språk och lärarlyft för de lärare som undervisar i svenska som andra språk men som inte är behöriga i ämnet.

2. Ge fler möjlighet att studera till SFI-lärare över sommaren. Lärosäten, där lärarutbildningen finns i dagsläget, ska kunna erbjuda kurser i svenska som andraspråk över sommaren för att möta de växande behoven.

3. Fortbildningsinsatser för lärare som vill lära sig mer om svenska som andra språk, för lärare i svenska som andra språk som vill få spetskompetens om nyanländas lärande och för att alla ämneslärare ska få kompetensen och de didaktiska verktygen för att lära ut ämnesspecifik svenska.

4. Lärare måste få fortbildning och verktyg för att kunna kartlägga nyanländas kunskapsnivå. Kartläggningen är det viktigaste redskapet i planeringen och anpassningen av undervisningen utifrån elevens behov.

5. Fortbildningsinsatser för ökad kompetens hos skolledare om hur undervisning av nyanlända bäst organiseras eftersom undervisningen idag i stor utsträckning utgår från organisationens och skolans förutsättningar istället för elevers.

6. Fortbildning för studie-och yrkesvägledare för att de ska få kompentens i mångkulturell vägledning.

7. Distanskurser i svenska som andraspråk. Inte ens hälften av de lärosäten som bedriver lärarutbildningar har i dagsläget examenstillstånd och därmed möjlighet att bedriva kurser i svenska som andraspråk. Därför vill vi att en utredning om möjligheten att införa distanskurser i svenska som andraspråk initieras skyndsamt. Distanskurserna ska kombineras med praktik ute i SFI-verksamhet.

Om integrationen ska vinna förtroende måste den först och främst fungera. Då kan vi fortsätta bygga Sverige för framtiden.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Skogstad, ordförande, Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55