Det är fel att bygga ut lärarhögskolan

Regeringen har aviserat att de vill bygga ut lärarutbildningarna med 9000 platser. Detta trots att kvaliteten är undermålig redan i dagsläget. Det är fel väg att gå, när det gäller att värna ett attraktivt läraryrke, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund.

Det saknas lärare ute i skolorna.

Allt fler kommuner har svårt att rekrytera utbildade lärare. Det stora antalet nyanlända elever accelererar behovet av att få tag på lärarna som saknas. För att lösa lärarbristen har regeringen bland annat aviserat att lärarutbildningarna ska byggas ut. Det är fel väg att gå. Enligt Skolverket finns det 50 000 utbildade lärare som har lämnat klassrummen. Regeringens prioritet borde istället vara att se till att erfarna lärare vill stanna kvar i yrket snarare än att fly skolan.

Regeringen har aviserat att de vill bygga ut lärarutbildningarna med 9000 platser. Detta trots att kvaliteten är undermålig redan i dagsläget. Över hälften av lärarstudenterna får mindre än åtta timmars undervisningstid i veckan, samtidigt som det ska vara en heltidsutbildning. Söktrycket är dessutom lågt. På 1980-talet gick det i genomsnitt tio sökande per plats, i dag är det inte ovanligt att platser står tomma.

För att stärka lärarutbildningarnas kvalitet behövs en tydligare statlig styrning och en koncentration av antalet lärosäten som bedriver lärarutbildningar.

Utbildningarna behöver dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov. Det är samhällsekonomiskt oansvarigt att utbilda ett överskott på exempelvis religionskunskapslärare, samtidigt som det råder ett underskott på lärare i andra ämnen. Då utbildningsutbudet, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov inte matchar varandra i tillräcklig utsträckning behöver staten ta ett ökat ansvar för dimensioneringen.

Vi kan vrida och vända på systemet för att få fler att välja att bli lärare inom ett bristämne. Men till syvende och sist handlar det om att läraryrket inte är attraktivt. Det är pudelns kärna. Endast 5 av 100 lärare skulle rekommendera sina barn att välja läraryrket. Andelen gymnasielärare som sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa har ökat med 87 procent på fem år. Att välja läraryrket är en ekonomisk förlustaffär, då man kan tjäna mer pengar om man nöjer sig med en gymnasieexamen. Hur man kan tro att dessa problem kan lösas av att det ska bli enklare att bli lärare kan vi inte förstå. Problemet är inte att det är för svårt att bli lärare. Problemet är att yrkets attraktivitet har urholkats såpass mycket under en lång tid att många väljer att lämna ett av samhällets viktigaste yrken: att undervisa våra elever.

Lärarnas arbetsmiljö är djupt oroväckande.

Sjukskrivningarna skenar samtidigt som kraven och förväntningarna på hur lärarna ska arbeta ökar. Lärarna förväntas vara vaktmästare, kurator, städare och administratör. Undervisningsuppdraget har hamnat i skymundan. Sju av tio lärare uppger att deras arbetsbelastning påverkar elevernas resultat negativt. Nio av tio lärare uppger att de ofta känner sig stressade. Det är inte hållbart.

Vi lärare behöver mer tid för varje elev – det vill säga att lärare får fler kollegor och mer tid att fokusera på undervisningen, till exempel genom lärarassistenter. Våra arbetsuppgifter behöver renodlas och återfå fokus på yrkets kärna, undervisningen. Vi behöver också mer konkurrenskraftiga löner samt garanterade kompetensutvecklingsmöjligheter. Dessutom behöver arbetsgivarna, offentliga och privata, ta ett stort ansvar för lärares löneutveckling, arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Skolornas lärarbrist kommer varken lösas av att det blir enklare att bli lärare, att kraven på utbildade lärare överges, att lärarutbildningarna byggs ut eller att fler vägar in i läraryrket tillkommer. Rejäla reformer behövs för att återupprätta läraryrkets attraktivitet.

Återigen, låt oss påpeka det faktum att 50 000 utbildade lärare har lämnat klassrummen. Det finns en enorm potential att lösa den lärarbrist skolornas huvudmän upplever. Ett viktigt och nödvändigt första steg är att locka tillbaka de tiotusentals erfarna och skickliga lärare som har lämnat yrket. Det råder inte en brist på lärare. Det råder en brist på goda villkor för lärare.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Skogstad, ordförande, Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55