Våldet mot lärarna måste få ett slut

En fjärdedel av lärarna i vår undersökning uppger att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar inom sin yrkesutövning. Det är oerhört allvarligt och hotar rekryteringen av framtida lärare, skriver Bo Jansson, ordförande LR och Isak Skogstad, ordförande LR Stud.

Läraren blev misshandlad av en högstadieelev i korridoren på skolan. Eleven tryckte upp läraren mot väggen för att sedan börja slå och sparka på läraren. En kollega till läraren lyckades få bort eleven, men eleven slet sig loss för att springa efter läraren och fortsatte att försöka slå läraren. Skolledaren valde att varken polisanmäla händelsen eller stänga av eleven. De delar fortfarande klassrum. Händelsen rapporteras av Smålandsposten 6 april 2016.

Att skarpa åtgärder inte vidtas är inte acceptabelt. Det är dags att införa en nolltolerans för våld mot lärare. Våld och hot mot lärare bör alltid polisanmälas.

Fyra av tio drabbas

En trygg och säker skolmiljö är en grundläggande förutsättning för att både lärare och elever ska trivas och kunna fokusera på kunskap.

Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund uppger närmare en fjärdedel av lärarna att de har blivit utsatta för hot, våld, sexuella trakasserier eller annan kränkning inom sin yrkesutövning. Nästan fyra av tio lärare har dessutom blivit hotade med att bli anmälda av elever eller föräldrar. Följden blir att många lärare drar sig för att ingripa vid bråk eller stök, utöver den stress och oro som en anmälan ofta ger upphov till.

Det är oerhört allvarligt – inte minst för läraryrkets attraktivitet. Var fjärde elev som tänker söka sig vidare till högskola och universitet har övervägt att söka lärarutbildningen, men endast tre procent tror att de kommer att göra det. En viktig anledning till att studenter väljer bort lärarutbildningarna är lärarnas undermåliga arbetsmiljö. För att återupprätta läraryrket som ett attraktivt yrkesval för duktiga studenter måste lärarnas arbetsmiljö prioriteras av såväl stat, kommuner samt fristående huvudmän.

Majoritet funderar på att sluta

Enligt en undersökning som Skolvärlden låtit göra funderar mer än tre av fyra lärare på att sluta. Länk till annan webbplats. Många som vill lämna läraryrket har dessutom en lång erfarenhet av att undervisa. Skolverket uppger att 50 000 utbildade lärare redan har lämnat skolan. Skolorna har svårt att rekrytera lärare. Satsningar på lärarlöner är av största vikt, de har halkat efter under en alldeles för lång tid, men lärarnas arbetsmiljö är minst lika viktigt för att stärka yrkets attraktivitet och säkerställa att alla elever möter utbildade lärare i klassrummet.

Det återstår uppenbarligen mycket arbete för att komma till rätta med denna mycket viktiga del av lärarnas arbetsmiljö. Inte minst för att läraryrket ska vara attraktivt att söka sig till och stanna kvar i.

Lärarnas Riksförbund samt studerandeföreningen föreslår därför att:

  • Skolhuvudmännen genomför satsningar på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De årliga skyddsronderna måste på ett påtagligt sätt hantera även den psykosociala arbetsmiljön, inklusive arbetsbelastningen, och leda till faktiska åtgärder.
  • Varje enskild rektor måste tydliggöra vad som gäller på respektive skola för att upprätthålla en trygg arbetsmiljö, och när det är befogat stå upp för och stötta sina lärare. Förbundet har uppmärksammat ett flertal fall där lärare med väl vitsordad tjänstgöring felaktigt förlorat sitt arbete när de ingripit mot elever.

Gemensamt vuxenansvar

  • Det krävs ett större gemensamt vuxenansvar för ordningen i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning och föräldrar måste vara mer eniga om hur ordning och arbetsro kan bli bättre. Det handlar om tillit. Alla berörda parter måste känna en tillit till att de andra parterna gör sitt yttersta för att studiero ska råda i skolan.
  • Arbetet för att förebygga hot, våld och trakasserier bör förstärkas ytterligare. Ingen lärare ska i sin yrkesutövning behöva bli hotad, slagen eller kränkt, vare sig av en elev eller av en annan vuxen. Nolltolerans måste råda!

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55