Tusentals lärare saknas – så gör vi yrket mer attraktivt

Politikerna har ett stort ansvar för hur situationen ser ut i dag. Ett mer attraktivt läraryrke måste vara en röd tråd i all utbildningspolitik framöver. Det kommer hela Sverige att tjäna på, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Det finns inget annat som är lika avgörande för ungdomars framtida möjligheter som hur de klarar skolan. Det är där livschanserna avgörs. Att varje elev, oavsett bakgrund, får de allra bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential kräver ett kvalitativt utbildningssystem.

Det kräver skickliga och engagerade lärare som har reella förutsättningar att göra ett bra jobb. Utan utbildade lärare blir det ingen bra skola. Och det i sin tur påverkar Sveriges framtid negativt.

Vid skolstart saknas det nu tusentals lärare. Att det finns över 5 000 obesatta tjänster i höst är en ökning med 22 procent jämfört med förra året. En eskalerande lärarbrist och höjda kunskapsresultat går inte ihop. Samtidigt som flyktingkrisens barn nu ska ta plats i skolorna minskar antalet sökande till lärarutbildningen. Dessutom väntas fortsatta stora pensionsavgångar bland lärarna.

Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar också att ytterligare två tredjedelar av de yrkesverksamma lärarna överväger att lämna yrket på grund av missnöjet med lön och arbetsmiljö. Lärarbristen innebär ännu hårdare press på många behöriga lärare som får ökad arbetsbelastning i och med att de behöver ansvara för obehörigas undervisning och betygssättning.

Legitimationsreformen tydliggör nu den misskötsel som skolan utsatts för. Att läraryrket blivit felvärderat under årtionden går inte att rätta till i en handvändning. För att möta lärarbristen behövs det både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Fler måste vilja bli lärare och dessutom stanna kvar i yrket. Men att utbilda lärare tar tid.

För att möta de omedelbara behoven behövs det nya och snabba vägar in i läraryrket för dem som har ämneskunskaperna samtidigt som det är viktigt att locka tillbaka de lärare som lämnat yrket. Det sämsta tänkbara vore att luckra upp legitimationsreformen och därmed försöka släta över problemen. Ska vi på riktigt öka läraryrkets attraktivitet och motverka lärarbristen på längre sikt går det inte att ta till nödlösningar som har en motsatt effekt.

Det som måste till är en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Den statliga satsningen för höjda lärarlöner är ett steg i rätt riktning men uppvärderingen är på intet sätt slutförd. Nu är det upp till bevis för kommuner och friskolor att fortsätta höja lönerna så att den positiva utveckling som påbörjats också fortsätter. Samtidigt är det dags att gå från ord till handling och börja rensa bland lärarnas arbetsuppgifter.

I stället för det resursslöseri som det innebär att diverse icke-undervisningsrelaterade kringuppgifter läggs på lärare, kan dessa arbetsuppgifter utföras av annan personal i skolan. Då frigörs värdefull tid för lärarna att fokusera på undervisningen.

Politikerna har ett stort ansvar för hur situationen ser ut i dag. Ett mer attraktivt läraryrke måste vara en röd tråd i all utbildningspolitik framöver. Det kommer hela Sverige att tjäna på.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55