Fortsätt i Aida Hadzialics fotspår

Det spekuleras mycket om vem som kommer att efterträda Aida Hadzialic (S) som ny gymnasie- och kunskapslyftsminister. Det är viktigt att den som tar över portföljen fortsätter det reformarbete som Aida Hadzialic initierade, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

En av de viktigaste utmaningarna är att minska avhoppen från gymnasiet och få flera att vilja satsa på de yrkesförberedande programmen som under många år fört en tynande tillvaro. Att samtliga elever garanteras möjlighet att skaffa sig en grundläggande högskolebehörighet är förstås mycket viktigt.

Det är också bra att regeringen har gjort år 2016 till Yrkesutbildningens år vilket innebär en rad olika insatser för att höja yrkesprogrammens status och attraktivitet. Men för att vända den negativa trenden med stora avhopp och lågt söktryck räcker det inte med ett kampanjår. Arbetet måste fortsätta.

En av de viktigaste faktorerna för att höja kvaliteten i utbildningen är tillgången till utbildade och kompetenta yrkeslärare. I dag är bristen på yrkeslärare alarmerande och förväntas öka ytterligare. Bara rimliga arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga löner kan få dem som har yrkeskunskaperna att vilja bli lärare. Detta kräver huvudmännens och statens gemensamma engagemang.

Bilden av eleverna måste ändras

Bilden av att yrkesutbildningarna skulle vara riktade till elever med lägre studiemotivation måste ändras. Det ansvaret ligger på hela samhället. Men i skolan är det studie- och yrkesvägledningen som är den centrala aktören i att motverka fördomsfulla attityder gentemot yrkesutbildningar.

Studie- och yrkesvägledningen har också en avgörande roll i arbetet att minska programbyten och avhopp genom att ge elever bra beslutsunderlag. Därför måste vägledningen hålla hög kvalitet i samtliga landets skolor. Tyvärr visar Skolinspektionens granskningar att så inte är fallet.

Lärarnas Riksförbund har länge krävt statliga regleringar som garanterar alla elever kontinuerlig studie- och yrkesvägledning under hela skoltiden av utbildade studie- och yrkesväg-ledare. Nu är det hög tid att dessa regleringar kommer på plats.

En ny gymnasieminister kommer knappast att kunna vända trenderna på hundra dagar. Men vi hoppas att en ny minister kommer att lyssna på lärarna och vara lika konstruktiv som sin föregångare. Då finns det förutsättningar att göra gymnasieskolan till en viktig språngbräda för alla elever.

Åsa Fahlén. ordförande i Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55