Prioritera kvalitet

Fler platser på lärarutbildningarna är fel väg att gå, skriver Åsa Fahlén och Isak Skogstad från Lärarnas Riksförbund.

Glädjande nog stod skolan i fokus när statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin samlade till en presskonferens förra helgen. Den svenska skolan har som bekant stora problem; kunskapsresultaten faller och läraryrkets attraktivitet är djupt eftersatt. Men av allting som behöver göras, och det är mycket, så är fler platser på lärarutbildningarna inte rätt väg att gå.

Lärarutbildningen är kantad av stora avhopp, lågt söktryck och bristfällig kvalitet. Det är hög tid att skoldebatten släpper fokus på kvantitet till förmån för kvalitet.

De kommande åren kommer tiotusentals lärare att behöva rekryteras. På många håll runt om i landet har rektorer kämpat förgäves under sommaren för att eleverna ska få möta en behörig lärare i klassrummet vid skolstart. Detta är dessvärre inte förvånande. Skolverket uppger att 50 000 lärare har lämnat skolan, och våra undersökningar visar att åtta av tio lärare funderat på att sluta. Fler platser på lärarutbildningarna är en icke fungerande medicin mot det riktiga problemet: läraryrkets attraktivitet.

För att säkra skolornas kompetensförsörjning och möjliggöra att alla elever får tillgång till välutbildade och legitimerade lärare, som de har rätt till, måste ett flertal åtgärder vidtas. För det första måste lärarnas arbetsmiljö förbättras markant. Det kommer att leda till fler sökande till grundutbildningen, då en stor andel studenter väljer bort läraryrket på grund av den bristfälliga arbetsmiljön.

Dokumentationskraven måste styras upp och all dokumentation som inte har koppling till lärarnas huvuduppdrag bör slopas omgående. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste utföras på alla platser. Arbetsmiljöverkets uppdrag bör styras om från enbart generellt inriktade inspektioner till att även omfatta individfall.

Även fortsatta lönesatsningar på lärarkollektivet är avgörande. I dagsläget är det en ekonomisk förlustaffär att utbilda sig till lärare, då man tjänar mer under ett arbetsliv med enbart en gymnasieexamen än med en femårig akademisk lärarutbildning. Svenska lärare har en långt sämre löneutveckling än OECD-genomsnittet. Även höjda löner kommer att leda till fler sökande till lärarutbildningarna. När vi frågar lärare varför de vill lämna yrket och studenter varför de väljer bort yrket är det just lönen och arbetsmiljön som uppges vara de huvudsakliga skälen.

Regeringen hävdar att det går att bygga ut platserna med bibehållen kvalitet. Det är inte betryggande, då vi menar att kvaliteten i dagsläget är undermålig. Många studenter hoppar av redan före andra terminen och ett mycket stort antal studenter tar aldrig examen.

Genom att skärpa antagningskraven, öka den lärarledda undervisningstiden och stärka kopplingen mellan lärarutbildningens teoretiska delar med klassrummens praktiska verklighet skapar vi en förbättrad lärarutbildning.

Det finns inga snabba och enkla genvägar till en lösning av lärarbristen, det kommer att kräva hårt arbete under lång tid. Det har tagit flera decennier att bryta ner läraryrkets attraktivitet, och om inte politikerna börjar lyssna på lärarkåren kommer vi inte att kunna vända utvecklingen inom en snar framtid.

Det är genom förbättrad arbetsmiljö, goda lönevillkor och satsningar på höjd kvalitet för lärarutbildningarna som vi påbörjar resan mot att återuppbygga läraryrkets attraktivitet. Först då får vi fler att vilja bli lärare!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening