Skolans IT-kompetens måste höjas

I dagsläget har många lärare inte ens tillgång till en egen dator. Det skriver Åsa Fahlén i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Skolan är inte bara en del av samhället – den ska vara en central och stabil grund som samhället kan vila på. Kraven på skolan har ökat i takt med utvecklingen från industrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle. Just nu förändras vårt samhälle mycket snabbt, och egentligen kan vi bara vara säkra på en sak: Vår framtid kommer att kräva bästa tänkbara skola.

Varje dag gör lärare kloka, genomtänkta val som bygger på erfarenhet och pedagogisk skicklighet. Här kan IT i skolan, använt på rätt sätt, vara ett utmärkt verktyg. Men det får aldrig vara datorn eller IT i sig som står i fokus i skolans undervisning. IT i skolan är enbart en metod för att förbättra elevernas möjligheter att ta till sig kunskaper.

Lärarnas Riksförbund kan nu påvisa att det finns stora brister i digitaliseringen av skolan. I en ny rapport som baseras på enkäter till 1000 gymnasieelever och 800 lärare framgår bland annat att:

  • Fyra av tio lärare anser att de har ett stort behov av fortbildning för att uppnå adekvat digital kompetens för att utföra sitt jobb som lärare. Nästan sex av tio lärare behöver utveckla sin kompetens i digitala läromedel. Hälften av lärarna är i behov av fortbildning för att kunna producera och hantera digitalt material i undervisningen.
  • Bara tre av tio lärare känner sig helt säkra på att de höjer elevernas kunskapsnivå i att använda digitala verktyg, och så få som 15 procent på att de förbättrar elevernas kunskaper att producera digitalt material.
  • Endast en tredjedel av eleverna tycker att kvaliteten på skolans datorer och surfplattor är mycket bra. Fyra av tio elever anser att kvaliteten är ganska bra; ett svar som indikerar att det finns brister i den tekniska utrustningen.
  • Eleverna känner sig inte helt säkra på att kritiskt kunna värdera information på internet. Bara tre av tio elever instämmer helt i att de klarar detta. En fjärdedel av eleverna instämmer helt i att deras lärare har god digital kompetens, medan lika många inte håller med om detta.

Den digitalt kompetenta medborgaren är en förutsättning för att Sverige ska vara ledande i det globala kunskapssamhället. Men såväl elever som lärare tvingas skaffa sin digitala kompetens på egen hand och efter eget intresse. Det finns alltså fortfarande lärare som år 2016 inte har tillgång till en egen dator på sin arbetsplats. En del lärare tvingas fortfarande dela dator med en kollega. Detta är en situation som är helt oacceptabel, och som skulle vara otänkbar för andra yrkesgrupper.

Tron att eleverna kan få med sig en digital kompetens från hemmet innebär att det blir ännu svårare för dem som redan har det besvärligt. Om vi menar allvar med målet om en likvärdig skola, som klarar det kompensatoriska uppdraget att ge alla elever lika förutsättningar att nå så långt de kan och vill oavsett social bakgrund eller studietradition, så måste digitaliseringen in i skolan på allvar.

Eleverna måste få lämplig och användbar digital kompetens för att kunna leva och verka i dagens och morgondagens samhälle.

Vi i Lärarnas Riksförbund hävdar vikten av att skolan, även när det gäller IT, vilar på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Sverige saknar särskild forskning som kan påvisa hur datorerna kan användas för att göra nytta, samt hur risker vid användningen kan minskas.

För att lärare ska kunna använda datorer, surfplattor och Internet på bästa möjliga pedagogiska sätt krävs en fortbildning som omfattar samtliga lärare som behöver höja sin digitala kompetens. Alla lärare måste kunna känna sig säkra på det som har med deras arbetsverktyg, datorn, att göra. Det är viktigt att lärarna kan göra självständiga val om huruvida de ska använda datorn under en viss lektion eller inte. Valet att använda eller inte använda dator ska aldrig behöva bero på att en enskild lärare känner sig osäker på arbetsverktyget.

Under många år har kompetensutveckling för lärare inom IT-området enbart drivits av konsultföretag eller företag inom digitalisering. Lärarnas Riksförbund menar att det är dags för staten att ta tillbaka ansvaret för lärares fortbildning. Fortbildningen inom IT bör dels innehålla hantering av datorns vanliga program, dels – och framförallt – koncentreras på innehållet, med ämnesdidaktik och metodik.

Att lärare får fortbildning i att använda digitala verktyg i enskilda ämnen, de egna ämnena, är lika viktigt som att de får ökad träning och mer erfarenhet att på en mer övergripande nivå diskutera hur digitaliseringen påverkar elever, lärande, skola och utbildning.

Sverige måste ta digitaliseringen i samhället på allvar. Vi lärare vill visa att vi är redo att ta ansvar.

Den pågående digitaliseringen i skolor och samhälle kan underlättas av att övergripande, men konkreta och ytterst angelägna, reformer genomförs snarast möjligt:

  • Alla lärare och elever ska ha tillgång till egen dator eller motsvarande digitalt verktyg som passar arbetsuppgiften i skolan.
  • IT-tekniker och administrativ personal ska anställas i skolorna för att sköta hantering och service av de digitala verktygen. Lärarna måste få tid att vara lärare.
  • Sverige behöver en statligt finansierad och vetenskapligt grundad fortbildning av lärare. Den grundläggande digitala fortbildningen ska inriktas mot enskilda ämnen, men också öka förmågan att kunna reflektera över digitaliseringen på en högre nivå – till exempel hur den påverkar elever, lärande, skola, utbildning och samhälle.
  • Inför särskilda metodiklärare. Vi lärare behöver hela tiden förbättra våra undervisningsmetoder. Som ett led i detta bör metodiklärare återinföras i svensk skola. Metodiklärare bör vara ett steg, i ett väl förankrat karriärsystem för lärare.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55