Här är ditt jultal, Stefan Löfven

Till helgen håller Stefan Löfven sitt jultal. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén servar här statsministern med ett utkast till talet – med särskilt fokus på skolfrågorna.

I morgon håller Stefan Löfvén sitt jultal. Jag tänkte därför bidra med några sistaminutentips i talskrivandet om inspirationen tryter. Vet själv att det ibland kan innebära en hård press att alltid formulera sina tankar offentligt och ibland vill man ha lite hjälp på vägen. Se alltså mina förslag som välmenande och jag kommer inte att ta illa upp om formuleringarna blir annorlunda, men jag hoppas förstås att skolfrågorna får det utrymme de förtjänar. Så håll tillgodo, här kommer mitt bidrag:

”Sverige ska bygga en kunskapsdriven ekonomi med medborgare som står på en fast grund av kunskap och som från tidiga skolår har rustats med självförtroende, kreativitet och ett demokratiskt sinnelag. På det sättet kan vi fortsätta utveckla vår välfärd så att vi också i framtiden står oss väl i konkurrensen med andra länder.

Det är med stor glädje jag noterat att resultaten i de internationella kunskapsmätningarna nu har börjat vända uppåt igen och åtminstone tagit oss tillbaka till en genomsnittlig nivå inom OECD. Men det räcker förstås inte för våra ambitioner att bygga en kunskapsdriven ekonomi. Nu måste Sverige kraftsamla för att vi återigen ska komma upp på en högre nivå än den genomsnittliga.

Det som särskilt oroar mig är att elevers förutsättningar beroende på deras hemförhållanden tycks spela en allt större roll. Det är djupt otillfredsställande att leda ett land där klyftorna mellan elever tycks fortsätta att växa. Det duger helt enkelt inte när syftet är att åstadkomma en kompensatorisk skola som jämnar ut skillnader i bakgrund.

Regeringen har försökt att möta de ökade klyftorna i skolan. Den viktigaste satsningen är ”Samverkan för bästa skola”. För närvarande omfattar denna satsning under en procent av alla skolor. När satsningen är fullt utbyggd handlar det om två procent av alla skolor. Det är naturligtvis en alldeles otillräcklig satsning för att komma till rätta med de ökade skillnaderna och ge alla barn samma chans. Jag menar att den kompensatoriska fördelningen av resurser måste öka. Enligt skollagen så är det ett påbud med en kompensatorisk resursfördelning men det sker uppenbarligen ändå inte i tillräcklig utsträckning. Jag har tagit till mig vad LO i veckan skrev om skolan där de efterfrågade ”ett målmedvetet arbete för att höja kunskaperna och ge alla barn samma chans”. De menade att man också bör överväga ett förstatligande av skolan. Det tänker jag nu överväga.

För att skolan ska stärka sina resultat så är lärarna den helt avgörande faktorn. Jag är därför mycket bekymrad för den lärarbrist som nu är ett beklagligt faktum. Det är ingen tvekan om att lärarnas eftersläpande löner är en viktig förklaring till lärarbristen. Både den nuvarande regeringen och den föregående har tagit några viktiga första steg för att höja lärarnas löner. Men det räcker inte. Lärare måste upp på samma nivå som andra jämförbara yrken med lika lång utbildning för att läraryrket återigen ska bli ett riktigt åtråvärt jobb. På det sättet stärks skolans status och vi får återigen möjligheter att konkurrera med de allra mest framgångsrika skolnationerna i världen.

Tyvärr har det visat sig att de kommunala lönesatsningarna som vi hoppades skulle matcha de satsningar som regeringen gjort på lärare ofta uteblivit. Så nu måste jag också rikta en uppmaning till de egna kommunalråden: Se nu till att höja lärarlönerna och gör det gärna på ett sådant sätt så att områden med stora utmaningar inte dräneras på erfarna och legitimerade lärare utan att det blir attraktivt för de mest kvalificerade lärarna! Det är inte rimligt att de elever som har en tuff start är de som i högre grad ska få obehöriga som försöker upprätthålla en undervisning de inte har kompetens för.

Min avsikt under året är också att få skolans huvudmän att minska lärares arbetsbelastning. Det kan ske genom att andra yrkeskategorier tar ett större ansvar i skolan. Eftersom det finns en del övrigt att önska av skolans huvudmän, så vill jag gå så långt som att avkräva dem ett nyårslöfte. Fortsätt höja lärarlönerna och ge konkreta förslag på hur man kan renodla läraruppdraget så att lärarna får mer tid till själva undervisningen.

Så låt mig sammanfatta. Min avsikt under det kommande året är att ta krafttag mot de ökade klyftorna i skolan, att överväga ett förstatligande av skolan samt att fortsätta satsa på lärares löner och minska lärares arbetsbelastning.”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund