Så kan chefsjobb locka fler kvinnor

För att locka fler kvinnor till chefsuppdrag måste chefsrollen moderniseras och förändras. Förutom möjlighet att kombinera karriär med familjeliv efterlyser morgondagens chefer ett utmanande arbete som bidrar till den personliga utvecklingen och som upplevs meningsfullt, skriver ordförandena i sex Sacoförbund i SvD Näringsliv.

Publicerad

Lika förutsättningar för kvinnor och män i arbetslivet är positivt för svensk arbetsmarknad. Det gäller inte minst könsbalansen mellan cheferna på arbetsplatser. Steg för steg blir chefskåren också mer jämställd. Även om utvecklingen går i rätt riktning går det för långsamt. Fortfarande dominerar män i de flesta branscher. På de högsta chefspositionerna är frånvaron av kvinnor påfallande.

Fler kvinnor på höga poster och större möjligheter att kunna satsa på sitt arbete skulle använda hela den samlade kompetensen. Att kompetenta kvinnor inte ges samma chanser strider mot den grundläggande principen att meritokrati ska råda i ett demokratiskt samhälle.

I sin bok ”Duktiga flickors revansch” beskriver Birgitta Ohlsson att vi har mycket att lära av den duktiga flickan med sin flit, strävsamhet och sina höga förväntningar. Goda egenskaper som oavsett könstillhörighet borde ge samma möjligheter att göra karriär. I dag råder en tydlig underrepresentation av kvinnor på chefspositioner i relation till könsfördelningen bland anställda i både offentlig och privat sektor. Drygt 35 procent av cheferna är kvinnor. Fortsätter utvecklingen i samma takt dröjer det till omkring år 2030 innan lika många kvinnor som män är chefer. Ser man till könsbalansen på vd-nivå dröjer det mer än 50 år.

Fler kvinnor än män har en akademisk utbildning. Trots det är andelen kvinnor i ledningsbefattning blygsamma 43 procent bland akademiker. Andelen kvinnor är störst inom landsting följt av kommun, stat och privat sektor. Även inom den kvinnodominerade offentliga sektorn, där en majoritet av cheferna är kvinnor, finns en stor outnyttjad potential att tillsätta kompetenta kvinnor som chefer.

Lägst andel kvinnliga chefer med akademisk utbildning finns på den högsta chefsnivån som verk­ställande direktörer, verkschefer med flera. Bland akademiker som är chefer på den nivån är endast runt var femte en kvinna. Medelåldern bland akademikermän är högre, och de har därmed kommit längre i sin karriär. Det skulle vara en förklaring till att män är överrepresenterade på toppositioner. ­Sacos analyser av löneskillnader visar emellertid att männen är överrepresenterade på de högre befattningarna, även när skillnaden i åldersstruktur rensats bort.

Enligt en rapport från stiftelsen Allbright ökar ­andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper i en raskare takt än väntat. Var femte ledare är nu en kvinna. Att det går snabbare är en glädjande utveckling. Styrelsekraft som instiftades av regeringen 2008 är ett bra exempel på insatser som bidragit till att öka andelen kvinnor i styrelser. Varje deltagare har haft en personlig styrelsementor, genomgått styrelse­utbildning samt fått ett professionellt nätverk med andra deltagare.

Attityder och kultur har stor inverkan på vilka som blir chefer. En undersökning bland chefer i byggbranschen visar att 64 procent av de svarande anser att det sker ett betydande kompetensfall på grund av grabbighet och machokultur. En tredjedel av cheferna känner en eller flera som lämnat branschen på grund av detta (Byggcheferna 2013).

Fortfarande skiljer sig också förväntningar på män och kvinnor sig åt när det gäller föräldraskap och ansvar för familjen. I sin tur ger det olika förutsättningar för kvinnors och mäns karriär- och löne­utveckling.

För att locka fler kvinnor till chefsuppdrag måste chefsrollen moderniseras och förändras. Förutom möjlighet att kombinera karriär med familjeliv efterlyser morgondagens chefer ett utmanande arbete som bidrar till den personliga utvecklingen och som upplevs meningsfullt. Vi ställer också krav på att chefsutbildning ska erbjudas alla intresserade med förutsättningar och intresse av chefskap. Genom att enbart se till enskilda individers kompetens utan att fastna i ett traditionellt könsrollstänkande blir chefskåren mer mångsidig, dynamisk och jämställd.

Attityder och kultur har stor inverkan på vilka som blir chefer.

I en allt hårdare internationell konkurrens krävs att Sverige tar till vara kvinnors potential, erfaren­heter och kunskaper. Företag och organisationer ­måste således dra nytta av hela befolkningens kompetens oavsett könstillhörighet.

Vi behöver också lyfta skolans och familjens ­betydelse för jämställda värderingar. Skolan kan ­genom lärare som förebilder och normkritiskt tänkande hjälpa till att genomföra förändringar för ett jämställt samhälle och på sikt få fler kvinnor i chefspositioner.

Vi föreslår till att börja med tre enkla åtgärder:

  • Att alla större bolag och organisationer strävar ­efter en jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Utfallen ska årligen presenteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • Attraktionskraften för chefskapet behöver regelbundet ses över vad gäller jämställda arbetsvillkor.
  • Öka det statliga stödet till kvinnors möjligheter att driva och äga företag. Likaså behövs satsningar på olika program, till exempel näringsdepartementets Styrelsekraft. Varför statliga satsningar via exempelvis Vinnova i så liten omfattning går till kvinnors initiativ måste också utvärderas.

Ann-Charlott Juliusson, ordförande Trafik och Järnväg

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter

Louise Masreliez, ordförande Sveriges Arkitekter

Marja Tullberg, ordförande Sveriges Veterinärförbund

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55