Hög tid för S att ta ansvar för skolan

Skillnaderna har tillåtits öka i skolan och föräldrars utbildningsbakgrund styr barnens framtid mer än någonsin. Det borde vara oacceptabelt, i synnerhet för Socialdemokraterna. Vår nya enkät visar dessutom att 71 procent av svenska folket anser att staten ska ta över skolan från kommunerna, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten.

Publicerad

En av de viktigaste frågorna på Socialdemokraterna pågående kongress i Göteborg rör skolans framtid. Elevernas kunskapsutveckling måste stå i fokus i de systemförändringar som skolan står inför. Lärarnas Riksförbunds väljarundersökning visar att trycket på att staten ska ett större ansvar för skolan är stort.

Dagens halvmesyr med delat ansvar leder bara till förvirring och en känsla av att ingen riktigt bär ansvaret. Det är dags att visa handlingskraft om Sverige på sikt ska kunna överleva som kunskapsnation.


Har svikit eleverna

De regeringar som styrt Sverige de senaste årtiondena har svikit elevernas rättmätiga krav på en likvärdig och rättvis skolgång. Den sittande socialdemokratiskt ledda regeringen måste ta ansvar för att vi ska få en skola där alla ska med på utbildningsresan.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson har sagt att statens ansvar för skolan måste stärkas. Det handlar om arbetarklassens barn som har drabbats av den olikvärdiga skolan. I dag har skillnaderna tillåtits öka i skolan och föräldrars utbildningsbakgrund styr barnens framtid mer än någonsin. Det borde vara oacceptabelt, kanske i synnerhet för Socialdemokraterna. Men viktigare är att det är oacceptabelt för väljarna.

Lärarnas Riksförbund har låtit undersökningsföretaget Exquiro Research genomföra en väljarundersökning med 3 000 svarande väljare.

En tydlig majoritet, 71 procent, anser att staten är den aktör som ska ha ansvaret för att finansiera skolan. Bland socialdemokraternas sympatisörer delar tre av fyra den åsikten. Endast drygt var femte väljare anser att skolan bör förbli ett kommunalt ansvar. 68 procent av väljarna säger att staten bör ta över huvudansvaret för de skolor som i dag är kommunala. S-sympatisörer är i det avseendet helt överens med genomsnittet av alla väljare. Endast var fjärde väljare anser att huvudansvaret bör ligga kvar hos kommunerna. I dessa frågor finns det inga egentliga politiska skiljelinjer i väljarkåren.

Emot dagens system

Desto mer spridning i väljarkåren finner vi när det handlar om vinster och skolval. För möjligheten för friskolor att plocka ut vinst är en mycket tydlig majoritet emot dagens system, där aktiebolagen i skolan själva kan bestämma hur stora vinstuttagen ska vara. Hela 88 procent av väljarna har svarat att de antingen helt är emot vinstuttag (47 procent) eller att uttag endast ska tillåtas om vissa kvalitetskrav är uppfyllda (41 procent).

Bland S-sympatisörerna svarar 68 procent att de är helt emot vinstuttag och 25 procent att de vill se ett reglerat vinstuttag genom kvalitetsindikatorer. Bland Moderaternas sympatisörer är det i stället 58 procent som vill se vinstreglering och 21 procent som svarat att de är helt emot vinstuttag.

Den statliga expertkommittén ESO som finns under Finansdepartementet publicerade nyligen en utvärdering New Public Management, som i stor utsträckning präglat styrningen av offentlig verksamhet. Slutsatsen för skolans del är att staten bör ta det fulla ansvaret, samt att skolvalssystemet måste göras om i grunden.

Staten måste ta ansvar för skolan

Jag har Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare bakom mig när det gäller krav på att staten måste ta över ansvaret för skolan. Men jag har också väljarna med mig. Därför hoppas jag att Socialdemokraterna lyckas enas om att staten behöver flytta fram positionerna på skolans område.

l Inför en nationell finansiering för grund- och gymnasieskolan som består av en modell för socioekonomisk resursfördelning, där elevernas bakgrund ges tydlig vikt.

l Staten måste ta helhetsansvaret för de skolor som i dag är kommunala. Ingen annan aktör kan garantera elevernas rätt till likvärdig utbildning.

l Överskott som uppstår i skolan måste återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Ett första steg i denna riktning är att införa någon typ av vinstbegränsning. Resurserna måste komma eleverna till del i betydligt större utsträckning. Andra privata intressen är sekundära.

l Det bör införas vissa regleringar av valfriheten i syfte att bryta den negativa utveckling av likvärdigheten som bland annat Pisa-undersökningarna visat på.

Socialdemokraterna måste lyssna till väljarna, oss lärare och även statens egna experter. Det är dags att gå från fina ord till konkret handling.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55