Ett viktigt steg – nu är det upp till politikerna

Skolsystemet behöver förstärkas och det är bråttom, skriver företrädare för elever, lärare skolledare i Aftonbladet.

Vi företrädare för elever, lärare och skolledare i svensk skola står bakom Skolkommissionens slutförslag, som bland annat innebär att staten tar fastare grepp om hur mycket resurser huvudmännen lägger på skolan.

Kommissionens förslag är ett viktigt första steg för att kunna lyfta skolan ur dess besvärliga läge.

Det grundläggande problemet är den bristande likvärdigheten och en styrkedja som inte fungerar fullt ut överallt. Det slog OECD:s analytiker fast när de på regeringens uppdrag granskat det svenska skolsystemet 2015 Länk till annan webbplats. och Skolkommissionens uppdrag var just att finna lösningar på dessa problem.

Det finns i dag många skolor i Sverige som fungerar alldeles utmärkt. Skolor där lärare och elever förflyttar sig på kunskapens stege och färdigheter utvecklas fantastiskt! Tyvärr ser det inte ut så överallt. Skolsystemet har ökande skillnader mellan olika elevgrupper, mellan olika klassrum och mellan olika skolor.

Lärare och skolledare har under lång tid påpekat problemen, dessutom har vi tagit fram förslag på lösningar.

Vi anser att staten måste ta ökat ansvar för skolans finansiering och att staten måste vara mer proaktiv i att stötta och utveckla verksamheter som inte har förutsättningar att fungera på ett optimalt sätt.

Med dessa förutsättningar kan samhället förlita sig på att lärare och rektorer utför sina uppdrag på ett professionellt sätt på varje skola.

Vi ser med tillfredsställelse att Skolkommissionens förslag i stor utsträckning pekar i samma riktning.

De fjorton ledamöterna, som har erfarenheter från olika delar av Skolsverige, har ändå lyckats ta ett första steg för att kunna lyfta skolan ur dess besvärliga läge. Man visar en samling kring skolan som bara särintressen kan vilja riva sönder.

På väsentliga områden har kommissionens förslag förutsättningar att bidra till en ökad likvärdighet i skolan.

Finansieringssystemet innebär att staten sätter ribban – under den får huvudmännen inte gå när det gäller resurser till undervisning och elevhälsa. En mer tillgänglig elevhälsa samt verksamhet som främjar elevernas lärande och tidigt identifierar deras behov av stöd, ett karriärprogram för lärare och skolledare som säkerställer professionell utveckling, samt ett fritt och aktivt skolval för alla där instrument finns att bromsa eventuella segregerande effekter, är några av de reformer som kan vända trenden i rätt riktning.

Skolan måste få rätt förutsättningar att rusta alla elever inför framtiden. Då måste det vara ordning och reda i klassrummen, i skolpolitiken och i ansvarsfördelningen.

Våra politiker gav Skolkommissionen i uppdrag att utarbeta förslag som kan accepteras av alla inblandade parter. Nu är det samma politikers tur att göra verklighet av dessa genom att visa samsyn över partigränserna. Och det brådskar! Det svenska skolsystemet behöver förstärkas och nu finns förslag som är förankrade i hela Skolsverige!

Vi har ingen tid att förlora. Ska vår skola återerövra en topposition och ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga förutsättningar måste förslagen realiseras skyndsamt. Det är nödvändigt för vårt samhälles möjligheter att fortsätta vara en fungerande demokrati.

Skulle det visa sig att dessa åtgärder inte har tillräcklig effekt, måste mod finnas för att göra ytterligare skärpningar i finansierings- och styrsystem. Målet ligger fast: Sverige måste återfå en verkligt likvärdig och kompensatorisk skola.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55