Viktigt steg mot en likvärdig skola

”Skolkommissionen hade i uppdrag att komma med förslag som kan accepteras av alla inblandade parter. Nu är det politiker som får ta vid. Och det kräver snabba beslut. De elever som varje dag går till en skola utan tillräckliga förutsättningar kan inte sättas i vänteläge. Nu är det upp till bevis!”, skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion.

Idag presenterar Skolkommissionen sitt förslag om ett reformpaket för hur skolan ska kunna bli likvärdig, kunskapsresultaten höjas och undervisningens kvalitet stärkas. (Red. Länken fungerar inte längre.)

Men redan igår hade det börjat läcka ut information. Utifrån dessa läckor har enskilda riksdagsledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna sågat en mycket liten del, nämligen att man kan använda sig av lottning om en skola blir översökt.

Detta utan att förslaget var presenterat i sin helhet eller ens i en sammanfattande artikel. Man väljer avsiktligt att göra en bisak till huvudsak. Förslaget bygger på just helheten, det finns inte en sak som kan åtgärda problemen i svensk skola.

Att skjuta från höften utan att känna till helheten är inte seriöst.

Att göra för mycket partipolitik av kommissionens förslag riskerar att förlama istället för att på riktigt ta tag i utvecklingen av skolan.

Det innebär ett underkännande av det gedigna arbete som den brett sammansatta Skolkommissionen utfört.

En avgörande fråga är istället att det nu finns bred uppslutning kring tanken att staten måste ta ett betydligt större ansvar för den svenska skolan. Det är ett tydligt steg i rätt riktning.

Det grundläggande problemet, som Skolkommissionens förslag också tar itu med, är den svaga och splittrade styrningen av skolan.

Enligt den senaste PISA-undersökningen Länk till annan webbplats.ökade istället för minskade skillnaderna mellan eleverna, det vill säga likvärdigheten fortsatte att försämras. Ökande segregation är en viktig förklaring till detta.

Även om det kommunala huvudmannaskapet nu blir kvar innebär de förslag som lämnas att förutsättningarna för en mer likvärdig skola förbättras avsevärt.

Det ligger också i linje med de slutsatser som OECD:s analytiker drog när de på regeringens uppdrag granskade det svenska skolsystemet 2015.

Lärarnas Riksförbund har under lång tid lyft fram dessa problem. Vi har sett en samhällsutveckling som inte lyckas kompensera för olika elevers förutsättningar.

De specialdestinerade statsbidragen är att beteckna som brandkårsutryckningar för att garantera en lägstanivå inom flera områden, och skolans huvudmän, 290 kommuner och
flera hundra friskoleägare, drar åt olika håll. Det har lett oss fram till slutsatsen att staten måste ta ett huvudansvar för skolan. Vi har kallat detta för Nationell kunskapsskola.

Det handlar om att staten garanterar förutsättningarna för att det som faktiskt står i skollag, läroplaner och andra styrdokument faktiskt ska kunna förverkligas. Sedan ska det vara upp till lärare och rektorer att sköta just förverkligandet.

Även om LR vill gå längre är det glädjande att Skolkommissionens förslag rör sig i denna riktning. Förslagen har förutsättningar att bidra till en ökad likvärdighet i skolan.

De föreslagna förändringarna i skolans finansiering innebär att staten sätter ribban – att huvudmännen måste låsa fast en miniminivå av resurser till undervisning och elevhälsa om statliga extraresurser alls ska betalas ut.

Likaså föreslår Skolkommissionen inrättandet av ett statligt finansierat och reglerat karriärprogram för lärare och rektorer. Det är en viktig förutsättning för att den svenska skolan på lång sikt åter ska kunna leverera toppresultat.

Skolkommissionen hade i uppdrag att komma med förslag som kan accepteras av alla inblandade parter. Nu är det politiker som får ta vid. Och det kräver snabba beslut.

De elever som varje dag går till en skola utan tillräckliga förutsättningar kan inte sättas i vänteläge. Så det är hög tid att ge den svenska skolan en tydligare styrning.

Nu är det upp till bevis!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55