Integration har de bästa möjligheterna att fungera i skolan

Nyanlända barn och ungdomar behöver komma in i det svenska samhället betydligt fortare än idag. Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Ulrika Carlsson, Centerpartiet, listar vad som måste göras inom skolans område för att det ska kunna ske.

År 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Av dem var cirka 70 000 under 18 år. Nu står landets skolor inför en viktig uppgift: Att se till att alla dessa barn och unga kommer väl in i det svenska skolsystemet och därmed in i det svenska samhället.

Är det någonstans som integration har de bästa möjligheterna att fungera så är det just i skolan. Det är också betydelsefullt att alla skolor tar ansvar för integrationen. Lagstiftningen behöver därför anpassas så att ansvaret delas, 10 procent av grundskolorna kan inte som idag ta emot hälften av alla nyanlända elever.

Alla lärare som är verksamma i skolväsendet behöver utbildas i hur man bäst undervisar elever som inte har svenska som modersmål. Ansvaret kan inte ligga på den enskilda huvudmannen, kommunen eller friskolan, utan det krävs ett nationellt helhetsgrepp för att lärarna ska få den fortbildning de behöver.

Alla lärarstudenter måste också få kunskap om språkutvecklande arbetssätt, allt för att bättre kunna möta elever med annat modersmål än svenska.

För att hjälpa nyanlända elever att ta till sig ämneskunskaper på sitt modersmål behövs också särskilda studiehandledare.

Forskning visar att tvåspråkighet stärker språkutvecklingen och påskyndar lärande. Det både minskar risken för att nyanlända halkar efter i olika ämnen på grund av att de inte lärt sig svenska och gör att de lär sig svenska snabbare.

En del i att råda bot på den stora bristen på studiehandledare för nyanlända är att bättre ta tillvara den kompetens som finns hos människor som kommit till Sverige. Det handlar både om att det behövs en välfungerande svenskundervisning och om att underlätta och skapa fler vägar in i svensk skola för nyanlända med lärarbakgrund.

Förutom ett delat ansvar mellan kommunala och fristående skolor, ökad kompetens hos lärare och fler särskilda studiehandlare måste digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att studietiden kan utnyttjas bättre. En god skolgång kräver en bra och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning för att alla ska ges möjlighet att göra välinformerade val.

Skolan måste få bättre förutsättningar för att på ett bra sätt ta emot de många nyanlända elever som kommit till Sverige.

Lärarnas Riksförbund och Centerpartiet föreslår därför:

  • Lagstiftningen måste anpassas så att alla skolor och huvudmän är med och tar ansvar. Det ger kommunerna större möjlighet att sprida de nyanlända och då kan integrationen skyndas på.
  • Den statliga fortbildningssatsningen för lärare måste byggas ut och alla lärare måste få möjlighet att fortbilda sig i effektiva undervisningsmetoder för elever med annat modersmål än svenska.
  • Kunskaper om språkutvecklande arbetssätt måste ingå i samtliga lärarutbildningar och vara obligatorisk för alla lärarstudenter. Lärare måste också få större möjlighet att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk.
  • Möjligheten att stärka dagens SFI-utbildning bör snabbutredas och medföra att en specifik satsning på studiehandledare i modersmålet blir möjlig.
  • Nyanlända med lärarbakgrund måste få möjlighet att redan under asyltiden studera svenska och bli en tillgång för svensk skola.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Ulrika Carlsson, (c) skolpolitisk talesperson

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55