Förstärk vägledningen

Skolans studie- och yrkesvägledning måste ses över, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i UNT.

Det är stora brister i hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i svensk skola i dag. En nyligen genomförd undersökning av Lärarnas Riksförbund visar bland annat att två av tre studie- och yrkesvägledare saknar stöd från sin rektor.

Trots Skolverkets allmänna råd med syfte att skapa en studie- och yrkesvägledning som är likvärdig och av hög kvalitet, återkommer samma problem i undersökning efter undersökning. Det saknas tydliga mål och planer för verksamheten, resultat följs inte upp och utvärderas och det råder stora skillnader i hur många elever en studie- och yrkesvägledare ansvarar för. Olika huvudmän satsar olika mycket personal och resurser.

Skolverkets statistik visar på betydande skillnader i hur många elever en studie- och yrkesvägledare ansvarar för. Det finns skräckexempel där en enda studie- och yrkesvägledare ansvarar för att 1200 elever får vägledning till framtida studier och kommande yrkesliv.

Framförallt finns stora skillnader beroende på om man arbetar inom kommunal verksamhet eller på en fristående skola. Inom grundskolan är elevantalet per studie- och yrkesvägledare 81 % större på de fristående skolorna jämfört med de kommunala.

Ovanstående är resultat från en undersökning av Lärarnas Riksförbund som också visar att två av tre studie- och yrkesvägledare uppger att de saknar stöd från sin rektor.

Studie- och yrkesvägledningen är på många håll en fortsatt lågt prioriterad verksamhet, där huvudmän lämnar över ansvaret till rektorer, som i sin tur lämnar över ansvaret till studie- och yrkesvägledarna. Men de kan inte kompensera för bristande ambitionsnivån hos huvudmännen som inte säkrar att eleverna får studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin utbildning.

Tillgång till en väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för avhopp och har positiva effekter för elevernas studieresultat och ungdomars etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Ett misslyckande i skolan är en av de största riskfaktorerna när det gäller att hamna i utanförskap och det är därför viktigt att motverka felvalen.

För att komma till rätta med bristerna krävs fler olika åtgärder:

  1. Utred och förstärk studie- och yrkesvägledningen. Svensk studie- och yrkesvägledning är eftersatt och ingår sällan i huvudmännens systematiska kvalitetsarbete eftersom det finns få eller inga nationella mål för studie- och yrkesvägledningen. Vi efterlyser en statlig översyn av studie- och yrkesvägledningen, dess syfte och roll i skolan samt förslag till ett nytt nationellt ramverk för studie- och yrkesvägledningen. En statlig utredning av bör också utforma förslag till läroplansmål för utvecklandet av elevernas valkompetenser.
  2. Inför studie- och yrkesvägledning på schemat. Studie- och yrkesvägledning måste vara långsiktig och löpa som en röd tråd genom elevernas hela utbildning. Tid måste avsättas för vägledningen, till att börja med som en minimitid per elev. Studie- och yrkesvägledningen måste inledas tidigare i grundskolan. Alla elever måste få tillgång till enskild vägledning utifrån sina olika behov. Därför måste det finnas kompensatoriska inslag i resurstilldelningen för studie- och yrkesvägledningen.
  3. Ge alla elever rätt till utbildade studie- och yrkesvägledare.Skollagens reglering av vilka som får anställas som studie- och yrkesvägledare är tandlös och garanterar inte eleverna likvärdig studie- och yrkesvägledning. Skollagen måste ändras så att de som kan anställas som studie- och yrkesvägledare endast är personer med studie- och yrkesvägledarexamen.

En förändring brådskar. Årskull efter årskull får i dag en undermålig vägledning vilket är mycket kostsamt för samhället, men också för den enskilda individen.

Åsa Fahlén,
Ordförande Lärarnas Riksförbund