Våga släppa in staten i skolan, Centern!

Om Centern menar allvar med sin ambition att hela Sverige ska leva, måste partiet skapa förutsättningar för att den svenska skolan ska vara likvärdig i hela landet. Sann decentralisering kräver att partiet vågar ta det nödvändiga steget mot en starkare statlig finansiering av skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Dagens Arena.

Under Centerstämman i Malmö finns förhoppningsvis Skolkommissionens väl genomarbetade förslag om hur skolan ska finansieras på dagordningen.

Vi i Lärarnas Riksförbund ser gärna att man gör oss sällskap i kampen för att lärare och rektorer ska ha mer att säga till om och deltar i arbetet för en sant decentraliserad skola.

Vi hoppas att Centerpartiets Annie Lööf menar allvar med sin ambition att hela Sverige ska leva och inser vikten av reformer som skapar en likvärdig skola, oavsett var i landet man växer upp. Idag är skolan mycket beroende av kommuners olika förutsättningar.

Därför finns det all anledning för Centern att ställa sig bakom en nationell finansiering av skolan.

Samtidigt som de demografiska och ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga i de typiska Centerkommunerna på landsbygden, så kostar utbildningsverksamheten mest per invånare just i landsbygden där Centerpartiet är starkt.

Detta är naturligt med tanke på dessa kommuners bristande stordriftsfördelar, kostnader för skolskjuts och annat.

Den konstaterat låga skattekraften medför att dessa kommuner har den högsta kommunalskatten. Det är viktigt att ta med detta i diskussionen om landsbygdens utmaningar.

Det är välkänt att skolan är en av det offentligas största utgifter och den viktigaste investeringen i framtiden. Istället för att försvara kommunskolan borde Centerpartiet erkänna att det skulle lyfta en börda från kommuners axlar att få viktiga bidrag till den verksamheten finansierad av staten.

Det sorgliga är att svenska kommunpolitikerna är nöjda så fort de presterar som genomsnittet.

Ungdomen sviks idag. Var tredje elev klarar inte att bli godkänd utan misslyckas varje år i skolan. Det sorgliga är att svenska kommunpolitikerna är nöjda så fort de presterar som genomsnittet.

De Centerstyrda glesbygdskommunerna i Sverige visar dessutom lägre vilja än andra kommuner att uppvärdera lärarlönerna – i dessa kommuner är lönerna lägre och löneökningarna sämre.

Hur ska dessa kommuner kunna locka till sig lärare? För att lösa lärarbristen måste man göra satsningar för att öka läraryrkets attraktivitet, inte slopa kravet på lärarlegitimation som Centern tidigare föreslagit.

Jag hoppas att Centerpartiet ser att ett tydligare nationellt ansvar för skolan kan åstadkomma det man strävar efter och rädda glesbygdens skolor.

Istället för att försvara kommunskolan borde (C) erkänna att det lyfter en börda från kommuners axlar att få viktiga skolbidrag finansierade av staten.

Svenska elever och föräldrar har inte tid med försämrade skolresultat, ökade kostnader, ökat skattetryck och kommunal byråkrati. Centern borde lyssna på Skolkommissionen och anamma dess helhetsförslag.

Det inbegriper deras modell för finansiering som innebär att staten tar ett större ansvar, att huvudmännen tvingas satsa en miniminivå för undervisning och elevhälsa för att få del av det statliga bidraget och att elevernas skiftande behov och förutsättningar står i fokus för fördelningen.

Detta vore ett stort steg i riktning mot en bättre och mer likvärdig skola.

Vi i Lärarnas Riksförbund kämpar för att lärare och rektorer ska ha mer att säga till om.

Det behövs tydliga nationella ramar, men samtidigt ökat utrymme ute i skolorna för lärare och rektorer att organisera och lägga upp undervisningen efter elevunderlaget.
De statliga pengarna kan bidra till att stärka där det behövs. Ett behov som lärare idag redan ser, men har svårt att tillgodose.

Om Centen menar allvar med sin ambition att hela Sverige ska leva, måste partiet skapa förutsättningar för att den svenska skolan ska vara likvärdig i hela landet.

Vi ser alltså gärna att Centern gör oss sällskap i arbetet för en sant decentraliserad skola.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55