Moratorium för lärarlegitimationen fel väg

Centerpartiet vill öka antalet lärare genom att tillfälligt slopa kravet på lärarlegitimation. Men ska man på riktigt motverka lärarbristen på längre sikt går det inte att ta till nödlösningar med motsatt effekt, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Altinget

Legitimationsreformen tydliggör den misskötsel som skolan utsatts för. Att läraryrket blivit felvärderat under årtionden går inte att rätta till i en handvändning.

Centerpartiet föreslår nu att kravet på lärarlegitimation ska slopas under fem år. Förhoppningen är att antalet lärare i skolan kan ökas. Men även ett tidsbegränsat moratorium av lärarlegitimationen är fel väg att gå.

Elever har rätt till behöriga lärare
Risken är istället att fler elever kommer undervisas av andra än behöriga lärare. Alla elever har rätt att möta utbildade behöriga och legitimerade lärare. Med ett slopande av kraven på lärarlegitimation kommer man istället legitimera att fler elever får möta andra än lärare i undervisningssituationen i klassrummen.

Att luckra upp legitimationsreformen och därmed försöka släta över problemen vore det sämsta tänkbara. Ska man på riktigt öka läraryrkets attraktivitet och motverka lärarbristen på längre sikt går det inte att ta till nödlösningar som har en motsatt effekt.

För att möta lärarbristen behövs det både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Det som krävs är fortsätta satsningar för att få fler att vilja bli lärare och för att behålla de som finns i yrket.

Snabba vägar in behövs
För att möta de omedelbara behoven behövs det nya och snabba vägar in i läraryrket för dem som har ämneskunskaperna samtidigt som det är viktigt att locka tillbaka de lärare som lämnat yrket. För att underlätta de legitimerade lärarnas arbetsbörda behöver tid frigöras. Istället för det resursslöseri som det innebär att diverse icke-undervisningsrelaterade kringuppgifter läggs på lärare, kan dessa arbetsuppgifter utföras av annan personal i skolan.

Använd reformen rätt
Använd lärarlegitimationsreformen för att stärka den svenska skolan. Nu kan vi bättre se till att alla lärare är utbildade och kunniga i sina ämnen. Då ska vi inte slopa kraven på legitimation, vare sig under fem år eller fem veckor. Lärarlegitimationen behöver snarare stärkas, så att du endast tillåts undervisa och sätta betyg i ämnen och årskurser du faktiskt är behörig i.

Lägre krav ingen lösning
Skolans problem kan inte lösas genom att ha lägre krav på lärare, utan högre. Sverige behöver utbildade, behöriga och legitimerade lärare.

Länder som lyft sina resultat i de senaste Pisamätningarna som Estland och Polen har en sak gemensamt – så gott som alla lärare har en behörighetsgivande lärarexamen. Även länder som länge varit framgångsrika som Finland, Sydkorea och Singapore kan uppvisa en hög andel utbildade behöriga lärare. Är det någon som på allvar skulle föreslå dem att sänka kraven på sina lärare för att nå ännu bättre resultat än i dag?

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund