Så kan utsatta skolor räddas

Det här måste göras om vi inte ska förlora en hel generation elever. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet och lägger fram fem punkter med förslag på insatser.

Lärarnas Riksförbunds nya granskning av Skol­inspektionens tillsynsrapporter visar att det krävs satsningar på fler speciallärare och specialpedagoger till skolor i utsatta områden.

Vi har läst och analyserat samtliga Skolinspektionens skolbeslut för 128 prioriterade högstadieskolor som fick tillsyn och kritik under 2016. Dessa skolor hör till landets mest utsatta, med låg måluppfyllelse och problem med skolmiljön.

Det är förfärande läsning, som visar att omfattande insatser krävs om vi inte ska förlora elever i utanförskap. Den svenska skolan kännetecknas i allt högre grad av minskad lik­värdig­het, framför allt genom ökad elevsortering mellan skolorna. Skolor i hårt drabbade utanförskapsområden ligger i botten på statusskalan medan innerstadsskolor i storstäderna ligger i toppen.

På ett stort antal av skolorna vittnar elever och lärare om en kaosartad skolmiljö med bråk, kränkningar, bristande studiero, vandalisering och otrygghet. Personalen räcker varken till för att garantera undervisningen eller elevernas säkerhet.

Klasserna är stora, många elever är nyanlända och brister i stöd till enskilda elever försämrar studieron. Lärare med specialistkompetens som speciallärare och specialpedagoger har möjlighet att ge mer och fokusera på individen och även stötta skolans övriga lärare.
Flera skolor i Sverige har omfattande problem till följd av segregation, bristande kompensatoriskt skolsystem, tuffa demografiska utmaningar och svår lärarbrist.

Ska den negativa trenden för dessa skolor vändas krävs kraftfulla insatser.

Jag föreslår här fem punkter som skyndsamt måste genomföras:

Satsa särskilt på fler speciallärare, men även fler specialpedagoger.

Det är tydligt att skolorna brister i uppdraget att ge särskilt stöd till de elever som behöver det. De utsatta skolorna behöver fler speciallärare, något som det i dag råder stor brist på.

Renodla läraryrket.

Särskilt i de utsatta skolorna behövs kompletterande personal för att undervisningen ska kunna fungera. Det handlar till exempel om lärar- och elevassistenter. Lärarnas arbetsbelastning är hög och de måste i så stor utsträckning som möjligt användas till undervisning, samt för- och efterarbete till lektioner.

Klasstorlekarna måste omedelbart minskas.

Då får man mer ordning i klassrummen så att undervisning kan bedrivas. Att klasstorlek inte skulle ha någon betydelse för elevers resultat hävdas bara av de som aldrig undervisat en klass med stora behov av lärar­stöd.

Det statliga stödet behöver komma närmare skolan.

Det bör utgå från en regional statlig myndighetsnivå, i stället för de enstaka goda exemplen i satsningen ”Samverkan för bästa skola”, som omfattar för få skolor för att ge nationell effekt på likvärdigheten.

Genomför skolkommissionens förslag om ökat statligt ansvar för skolans finansiering.


Ett kompensatoriskt statsbidrag ska fördela resurser dit behoven är som störst.

Det krävs en nationell överblick och ett nationellt ansvar för den svenska skolan.

De skolansvariga ute i landet drunknar i dagens utmaningar. Nu får regeringen och oppositionen ta itu med dessa förslag som egentligen är alldeles självklara. Det här duger inte.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55