Tillbaka till ritbordet om skolan, Liberalerna!

Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén uppmanar Liberalerna att ställa sig bakom Skolkommissionens förslag och se det som ett första steg på vägen mot ett nytt statligt huvudmannaskap för skolan.

För ett halvår sedan presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Det innehåller en stor uppsättning förslag på hur elevresultaten och likvärdigheten skulle kunna förbättras i den svenska skolan.

Bland annat att staten måste ta ett större ansvar för skolans finansiering och resursfördelning, att lärare och skolledare måste få regelbunden fortbildning samt en rad åtgärder mot skolsegregationen. Skolkommissionens förslag är väl förankrade bland forskare, lärare och rektorer, då dessa kategorier ingått i utredningen. Kommissionens förslag borde ligga helt i linje med vad Liberalerna eftersträvar, även om partiet vill gå längre i vissa frågor.

Att underkänna Skolkommissionens betänkande med argumentet att man istället vill förstatliga skolan duger inte! Ett nytt statligt huvudmannaskap för de skolor som idag är kommunala är någonting Lärarnas Riksförbund aktivt arbetar för, och i detta arbete har vi sedan länge tagit fram en konkret modell för hur det skulle kunna gå till och hur det statliga ansvaret skulle kunna se ut.

Vad Liberalerna menar med förstatligande är det ingen som vet. Skolkommissionens förslag om att börja med finansieringen är därför en utmärkt och väl genomtänkt början, särskilt med tanke på att Liberalerna inte får gehör för ett förstatligande i allianssamarbetet.

Det är generellt illa att allianspartierna antingen inte alls visar intresse för Skolkommissionens förslag eller direkt avvisar dessa. Det politiska maktspelet och de partipolitiska strategierna tycks därför vara de överordnat målen som ska genomsyra skolan inför valrörelsen.

Här borde Liberalerna istället visa att det finns hopp om en kontinuerlig skolpolitik efter valet 2018. Mycket av det som beslutades under alliansregeringarna 2006-2014 var nämligen både nödvändigt och mycket välgörande för skolan. Det handlar till exempel om nya läroplaner med tydligare kunskapsfokus, ny lärarutbildning, ny skollag och satsning på karriärtjänster.

Gemensamt för dessa alliansreformer är att staten pekades ut som den aktör som har bäst förutsättningar att ge skolan likvärdiga förutsättningar för att lyfta, vilket är helt riktigt. Detta har inte den innevarande regeringen ändrat på, snarare tagit fasta på att staten måste ta ett större ansvar. Reformarbetet måste fortgå i just den riktningen och Skolkommissionens förslag vore en naturlig fortsättning.

Alliansen, med Liberalerna i spetsen, borde se detta som en fortsättning på den framgångsrika och nödvändiga omläggning som skedde efter valet 2006. Det är visserligen inte interna alliansstrateger som tagit fram underlaget denna gång, snarare forskare och representanter för lärarna och skolledarna. Men den kunskapslinje som alliansregeringarna drev, och som nuvarande regering behållit, har sin tydliga fortsättning i Skolkommissionen.

Staten är den aktör som ska ha huvudansvaret för skolan - där är LR och Liberalerna helt överens. Vägen dit går via Skolkommissionen, då förslag om ett omedelbart förstatligande inte är möjligt, vare sig inom det rödgröna samarbetet eller vid en alliansregering. Därför bör Liberalerna tänka över sin nuvarande strategi i skolpolitiken.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund