Här är våra krav för att skolan ska lyfta

Lärarnas Riksförbund och lärarstudenterna listar vad som måste göras under 2018.

Lärarbristen är alarmerande och nya siffror från Skolverket säger att det saknas nästan 80 000 lärare inom några år! Målet måste ändå vara att alla elever i Sverige ska få den skolgång som de har rätt till och kunna nå så långt som det är möjligt.
Det kräver att alla elever möts av en behörig lärare i klassrummet. En lärare som har rätt förutsättningar både vad gäller lön, arbetsförhållanden och fortbildning.

Politiker och skolansvariga måste under det kommande året ta krafttag mot de ökande klyftorna i skolan, alltså se till att resurser går dit de behövs som bäst, fortsätta satsa på lärares löner och minska lärares arbetsbelastning. Annars kommer de förbättringar vi sett i internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS inte bli långvariga.

Nedanstående kravlista består av punkter som vi vet att lärare och lärarstudenter i hela landet står bakom. Om dessa kan förverkligas så kan den svenska skolan gå en ljusare framtid till mötes.

Stärk lärarutbildningen ► Lärarutbildningen är underfinansierad och lärarstudenter får för lite lärarledd undervisning för att kunna erbjudas en kvalitativ utbildning. Höj ersättningsbeloppen för lärarstudenter så lärosätena får en bättre möjlighet att ge studenterna en högkvalitativ utbildning med fler lärarledda timmar. Förbättra lärarstudenternas praktiska utbildning (VFU). Se till att alla nyexaminerade lärare får den lagstadgade introduktionsperiod de har rätt till. Alltför många lämnar yrket under de första åren pga. brist på stöd.

Höj lärarlönerna, både mer och till fler Det är ingen tvekan om att eftersläpande löner är en viktig förklaring till lärarbristen. Ge lärare och studie- och yrkesvägledare löner i nivå med andra jämförbara yrken med lika lång utbildning. Då stärks skolans status och vi får återigen möjligheter att konkurrera med de allra mest framgångsrika skolnationerna i världen.

Ge lärare mer tid för varje elev Ge lärare förutsättningar att leverera högkvalitativ undervisning – utan att de riskerar sin hälsa. Den höga arbetsbelastningen drabbar ytterst eleverna när det inte finns rejält med tid till för- och efterarbete av lektionerna. För- och efterarbetet är det som ger kvalitet till undervisningen.

Satsa på elevhälsan Elevhälsan är ett viktigt verktyg för att många elever ska kunna klara av skolan och hänga med i undervisningen. Men eleverna får inte den hjälp och det stöd de behöver. Huvudmän och skolledare behöver stärka elevhälsans yrkesgrupper.
Det behövs mer resurser för kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och andra viktiga professioner. I takt med att dessa tjänster försvunnit från skolorna har lärarna fått fler arbetsuppgifter, arbetsuppgifter de inte har specialistkompetens för att hantera.

Utöka arbetet mot sexuella trakasserier och mobbning Skolan är en av de främsta arenorna där vi kan råda bot på de rådande strukturer som är grunden till övergrepp och trakasserier. All personal i skolan ska fortbildas för att förhindra reproduktion av negativa strukturer. Vi vet att välutbildad personal i skolan kan ta ansvaret för att skolans värdegrund förs in i utbildningen. Här ska vi i vårt legitimationsyrke ta ett steg framåt!

Utan att dessa krav genomförs kan inte Sverige bygga en kunskapsdriven ekonomi. Den kräver medborgare som står på en fast grund av kunskap och från tidiga skolår rustas med självförtroende, kreativitet och ett demokratiskt sinnelag. Och det kräver både resurser och hårt arbete!

Vi måste alla tillsammans se till att dessa punkter blir verklighet. Det kräver att politikerna tar sitt ansvar och det kräver att vi yrkesverksamma och blivande lärare och studie- och yrkesvägledare tar vårt ansvar. Det sistnämnda är vårt nyårslöfte!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbund Studentförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55