Skolan maktlös då föräldrar skapar drev mot lärare

Allt oftare bildar föräldrar grupper som utvecklas till drev mot rektorer och lärare, och anmälningar används för att pressa personal att säga upp sig. Utvecklingen slår mot lärarnas hälsa och mot undervisningen, skriver Åsa Fahlén och Simon Sandström, Lärarnas Riksförbund, i SvD.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar och det råder lärarbrist. Arbetsmiljön för lärarna är ansträngd med ökat administrativt ansvar, stora klasser och fler elever i behov av särskilt stöd.

En stor utmaning för lärarna är föräldrar som ställer höga krav och kräver ständig insyn och kommunikation. Många lärare anser att föräldrakontakten blivit allt för tidskrävande. Våra undersökningar visar att sju av tio lärare i grund- och gymnasieskolan menar att föräldrarna försökt påverka undervisningen och sex av tio säger att påverkan på undervisningen ökat. Det påverkar hälsan, samt att kvaliteten på planering, undervisning och dokumentation blir lidande.

Vi lärare vill utföra vårt uppdrag. Vi vet att lärare och föräldrar behöver mer av förtroendefull samverkan. Men det tycks i dagens skola allt vanligare att det sätts i system att föräldrar, i stället för att samarbeta med skolan, sätter sig på tvären, bildar föräldragrupper som utvecklas till drev mot specifika rektorer och lärare, allt i syfte att påverka skolornas ledning i personalärenden.

Ett fenomen som ökat de senaste åren är att föräldrar använder Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen för att pressa rektorer att flytta personal, eller för att få personal att självmant ta beslutet att säga upp sig. Föräldrarna vet att anmälningarna är tidskrävande och finns att ladda ned på Skolinspektionens hemsida, vilket ger en negativ bild av skolan, oavsett utslag. Att bara synas bland anmälningarna kan påverka elevintaget och således skolornas ekonomi.

Skolan står maktlös och kan inte försvara sig, trots att det är tydligt att det i många fall är skolan som har rätt och anmälningarna inte anses vara befogade av inspektionen. Vi har skyddsombud som fått sätta skyddsstopp på delar av skolors verksamhet på grund av föräldrar som hotar, anmäler och skapar drev så att lärarna sjukskrivit sig och vägrat gå till arbetet. Skyddsstopp används enbart vid fara för personalens liv och hälsa.

Skolinspektionen måste givetvis ta alla anmälningar som inkommer på allvar. En anmälan från Skolinspektionen ska besvaras noggrant och skriftligt, oavsett innehåll och substans. Ofta får rektor och lärare så lite som drygt en vecka på sig att komma med svar. Det händer att det på skolor har gått så långt att rektorer tvingats ta bort lärare från sina ordinarie arbetsuppgifter i flera dagar för att ge dem tid att läsa samt svara på anmälningar, alltså fråntas eleverna sin lärare under perioder med anledning av detta.

Att som förälder missbruka en instans som Skolinspektionen, som har till syfte att utveckla skolan och skapa bra förutsättningar för alla parter, är förkastligt. Det bidrar endast till att sänka läraryrkets auktoritet och få lärare att tvivla kring sitt yrkesval och till och med vilja lämna yrket. Och återigen drabbas eleverna.

En stor majoritet av alla föräldrar hyser dock respekt för skolan och är till stor hjälp för lärarna, det är er vi behöver för att påverka den lilla minoritet som skapar sådan skada.

Föräldrar har en mycket viktig roll i sina barns skolgång och ska vara delaktiga på sitt sätt. Det finns en svårighet för rätteligen frustrerade föräldrar att få till stånd en förändring, till exempel att få det särskilda stöd eleven har rätt till. Här ska rektor och huvudmannen ta sitt ansvar. Det är inte rimligt att det ska landa i lärarnas knän. Det är i grunden en ledningsfråga.

Huvudmännen måste skapa och kommunicera tydliga ramar som ger möjlighet för oss lärare att ägna oss åt vårt huvuduppdrag, att undervisa och utbilda eleverna. Vi behöver tid till för- och efterarbete samt till fortbildning. Att kommunicera med föräldrar kan vara en del i arbetsbeskrivningen, men det ska vara tydliga ramar även för det.

Ett Sverige där alla föräldrar engagerar sig i att skapa en god arbetsmiljö för lärarna skulle resultera i en bättre inlärningsmiljö för eleverna och bättre resultat. Tillsammans kan vi se till att lärarna får göra det de är utbildade för; att undervisa. Vi talar om våra elever, vi talar om era barn, vi talar om deras utbildning och framtid. Vi talar om Sveriges framtid.

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund

Simon Sandström
lokalt skyddsombud för Lärarnas Riksförbund