Vi behöver mer tid för eleverna

Alla krav som ställs på skolan kräver mer resurser än i dag. Rektorerna och lärarna måste också avlastas så att de kan ägna sig åt undervisningen och eleverna, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i en debattartikel Göteborgs-Posten.

Var och en som tagit del av skolans styrdokument vet att vi i Sverige ställer höga krav på vad skolan ska åstadkomma. Alla elever ska med, målsättningarna är höga, kunskapskraven är omfattande. Lärare och rektorer vittnar dock om att det inte ges resurser i den omfattning som motsvarar de höga kraven.

I dagarna samlas fler än tusen skolledare i Göteborg för att diskutera läget i svensk skola. För lärare är rektorerna oerhört viktiga. Men rektorer behöver ha möjlighet att prioritera på ett sådant sätt att lärare får den tid som krävs för att ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete.

Målen som sätts upp för eleverna är både av relationell och kunskapsmässig karaktär. Skoltiden ska ge varje elev förutsättningar för ett gott liv, på alla sätt. Men lärarna upplever i allt större utsträckning att arbetstiden inte räcker till för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. De ägnar en alltför stor del av sin arbetstid åt arbetsuppgifter som inte direkt har med undervisningen att göra.

Lärare behöver få möjlighet att ägna mer sammanhängande tid att planera och att följa upp sin undervisning – mer tid för varje elev.

Bättre resurser – bättre resultat

Skolan är en kunskapsintensiv och relationstät verksamhet – det går inte att få ut bättre resultat utan mer resurser, och minskade resurser leder till sämre resultat, inte minst för de elever som behöver skolan mest. Resurserna måste på ett tydligare sätt än i dag riktas dit de behövs allra mest.

  • Det är huvudmannens ansvar att arbetsbelastningen är rimlig och arbetsmiljön är god. Huvudmännen måste stödja det lokala arbetet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö. Där ingår att se till att det finns tillräckligt med resurser för att leva upp till de av staten uppsatta målen för skolan.
  • Lärares och rektorers arbetsuppgifter behöver renodlas, vissa saker bör kunna lyftas bort helt, andra utföras av någon annan. Både lärare och rektorer ägnar alltför mycket arbetstid åt att dokumentera och administrera sådant som inte direkt påverkar elevernas resultat.
  • Lärarnas Riksförbund vill på sikt också se en helt ny styrning och finansiering av skolan. Staten måste ta ansvar för att eleverna garanteras en likvärdig skola oavsett bostadsort och skolhuvudman. Privata huvudmäns möjlighet att göra vinst på skattemedel måste också kraftigt begränsas.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund