Lita på lärarnas professionella kompetens – istället för kontroll och ökad styrning

Ökad tillit till lärarprofessionen är bra, om det kombineras med rimliga förutsättningar och inflytande över det egna arbetet. Men det är en lång väg att vandra för att i praktiken nå dit.

Lärare som var verksamma på 70- och 80-talen vittnar ofta om att de kände att det fanns en tillit till deras professionella kompetens och att denna tillit genomsyrade skolsystemet som helhet. Så är det inte idag.

Tilliten har tyvärr försvunnit successivt och ersatts av kontroll och ökad styrning. Den professionella friheten för lärare har beskurits, en utveckling jag själv upplevde i mitt lärarjobb. När jag började jobba 1997 kunde man som lärare på min skola ställa upp med kort varsel på till exempel öppet hus. Man visste att man kunde ”få tillbaka” tiden senare. Det fanns utrymme för ett givande och tagande. I takt med alla effektiviseringskrav så försvann detta utrymme. Kontrollen ökade och friheten minskade.

Begreppet tillit är just nu på modet. Från politiskt håll driver man på för en mer ”tillitsbaserad styrning” av offentlig sektor och menar att ”proffsen ska få vara proffs”, det vill säga, ta eget ansvar för sitt yrke befriade från pekpinnar uppifrån. Regeringens utredning Tillitsdelegationen har arbetat med detta under några år och ska lägga fram förslag om hur tilliten kan stärkas. Det är bra. Vi måste värna om tilliten till lärarna.

En kringskuren professionell frihet är en av anledningarna till att läraryrket har minskat i attraktivitet. Den minskade tilliten till och ökande kontrollen av lärarkåren har också bidragit till att arbetsgivarna i högre utsträckning ifrågasatt lärare. Man har inte lyssnat när lärare larmat om hög arbetsbelastning, stress och dålig arbetsmiljö. Ökad arbetsbelastning och bristande tillit har lett till ökad psykosocial ohälsa. Lärarjobbet, som egentligen är helt fantastiskt, minskar i attraktivitet och vi har en lärarbrist som tyvärr bara tilltar.

Ökad tillit kommer att ta tid, men kan vi på allvar börja prata om det som behövs för att göra läraryrket mer attraktivt, och därigenom se till så att i bästa fall alla elever möts av en legitimerad lärare i klassrummet, så har vi kommit en bra bit på vägen.

Lärare är en profession som tar ansvar, men som måste ges frihet att utöva yrket under rimliga förhållanden för att det ska fungera. Lärare behöver rätt förutsättningar, rimlig arbetsbörda och bra lön. Det är viktigt i tider av alltmer akut lärarbrist. Om en ökad tillit till professionen förverkligas är mycket vunnet. Läraryrkets attraktionskraft kan öka och lärarkåren kan på allvar få den status som den egentligen redan förtjänar.

Självklart ska vi som lärare varje dag fortsätta ta vårt ansvar så att eleverna får de kunskaper de behöver. På så vis ska vi göra vårt för att förtjäna den tillit vi ber resten av samhället visa oss. Då kommer vi också kunna ta viktiga steg framåt för att få en skola som åter är världsbäst.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund