Ge huvudansvaret för skolan till staten

Den svenska skolan har uppenbara problem som måste lösas omgående.
Skolan är ett nationellt intresse och därför bör våra nationella politiker ta tillbaka makten, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Expressen.

Publicerad

Våra nationella politiker talar gärna om skolan, och vill ge sken av handlingskraft. Men de har frivilligt frånhänt sig makten över skolan till närmare 300 kommunala och knappt 1 000 privata huvudmän. Ändå talar de till oss som om de äger makten över skolfrågorna. Men de har inte längre någon egentlig makt över skolan. Och de som har makten har inte kunnat göra det som behövs.

Vi är långt från en likvärdig skola i dag. Den långsiktiga trenden talar tyvärr för ökad splittring och segregation. Skolan bör inte förstärka till exempel bostadssegregationen utan verka som en motkraft där alla elever, oavsett bakgrund, får likvärdiga möjligheter. Skolans nedgång i Sverige är ett svek mot eleverna och ett hot mot vår samhällsstruktur, mot vår demokrati.

Ändra skolans styrsystem

Om politikerna ska kunna ta ett verkligt ansvar för skolan måste de se till att ändra skolans styrsystem. Det kräver en prioritering som sätter skolans och landets intressen främst, och det kommunala självstyret och bolagens självständighet i andra rummet.

Var tredje gymnasieelev tar inte sin gymnasieexamen. Det är ett enormt svek från samhället. För att vända detta behöver lärare få mer tid för varje elev, tiden för de centrala delarna i lärarnas arbete måste värnas – undervisningen med förberedelserna och efterarbetet för denna! Det handlar också om att tidigt kunna ge varje elev det stöd hen behöver för att nå skolans högt ställda mål. Då behöver skolan bli mer likvärdig.

Väljarna vill se likvärdighet

I en undersökning från Lärarnas Riksförbund bland 2 500 väljare visar det sig också tydligt att väljarna prioriterar likvärdigheten i skolan högst. 92 procent av väljarna anger att likvärdigheten är viktig eller mycket viktig. Som jämförelse tycker 65 procent av väljarna att valfriheten är viktig eller mycket viktig.

Sverige har uppenbara problem i skolan. Jag ser nio omfattande och konkreta problem – eller utmaningar – som måste lösas omgående:

  • Ökat kunskapsfokus
  • Mer tid för varje elev
  • Bort med stök, hot och våld
  • Minskad skolsegregation
  • Satsa på investeringar i stället för vinster
  • Stopp för shopping av utbildning
  • Mer statligt engagemang
  • Minskad lärarbrist
  • Ökat fokus på skolan som grund för demokratisk utveckling.

Det är ett omfattande program. Politiker medger att förhållandena inte är bra, men när vi kommer med förslag möter vi ofta kalla handen. De kommer inte heller med andra förslag. Ibland känns det som att omgivningen inte begriper eller inte vill förstå vilka de långsiktiga följderna blir. Ibland verkar det som att de inte bryr sig. Jag vet inte vilket som är värst.

Politisk överenskommelse krävs

Jag efterlyser en samsyn om skolan och en stor politisk överenskommelse om svensk skola. Till den hör en omfattande plan för större statligt engagemang i skolan, liksom en plan för skolans finansiering. Det vore bra om en majoritet av riksdagspartierna också kunde komma överens om ett professionsprogram för lärarna och dessutom presentera en tydlig plan för detta över ett antal år framåt.

Skolan är ett nationellt intresse och därför bör våra nationella politiker ta tillbaka makten över skolan och då behöver även lokala politiker backa upp och inte motarbeta detta.

Det talas ibland om att skolan, lärare och elever behöver lugn och ro för att kunna utvecklas och jobba vidare, men en bättre samsyn och en bred politisk överenskommelse skulle ge skolan och lärarna hopp. Snarare än lugn och ro vill vi ha en bra skola.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Aktuell med boken ”Politiken sviker skolan”


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55