Öppet brev till landets politiker – Satsa på språkkunskaper

Ni politiker spelar en viktig roll för svensk skola. Vi på Lärarnas Riksförbund arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa skolor – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

För att skolan ska klara av sitt samhällsbärande uppdrag är språket grundläggande. Det är av avgörande betydelse för individen själv, men framförallt för integrationen generellt.

Fokus måste ligga på att snabbt komma in i det svenska språket. Då modersmålet oftast är den bästa vägen dit, är tillgång till studiehandledning på modersmålet oerhört viktigt.

Språk är viktigt i vårt globala kunskapssamhälle och Lärarnas Riksförbund driver frågan att ett tredjespråk ska vara obligatoriskt. Det är inte rimligt att moderna språk är det enda ämnet som kan väljas bort. Om företagen ska växa, om ungdomarna lättare ska få arbete, om vi ska bygga broar mellan människor från olika kulturer och öka vår förståelse för andra länder räcker det inte enbart med engelska. Därför ska en elevs modersmål kunna jämställas med moderna språk. Skolan är till för eleverna.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få kvalitativ, relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid till undervisningen och till att se varje elevs behov.

Skolan och språkkunskaper behövs för integrationen Integration och flerspråkighet är viktigt för både individer och samhället. Tyvärr har segregationen i den svenska skolan ökat dramatiskt på senare år, till följd av skolvalssystemet, bostadssegregation och ökad invandring.

Skolan kan inte lösa alla samhällets problem, men den borde få rimliga möjligheter att verka kompensatoriskt och rusta alla elever för framtiden. På så sätt kan vi minska radikaliseringen av unga.

Detta måste göras:

1. Alla skolor ska ta emot nyanlända elever. Detta ska finansieras fullt ut av staten.

2. Nyanlända elever ska få sina kunskaper kartlagda, både i svenska och i övriga ämnen.

3. Prioritera och intensifiera undervisningen i svenska för nyanlända och andra elever med otillräckliga kunskaper i svenska.

4. Möjliggör för elever att få stöd i andra ämnen på modersmålet, samtidigt som de lär sig svenska – det främjar språkutvecklingen.

5. Gör det obligatoriskt för alla med ett tredje språk. Ett av språken kan vara ett modersmål, som därmed likställs med andra moderna språk.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi er, våra politiker, att vara med och skapa de förutsättningar som krävs. Om ni inte lyssnar ett valår, kommer ni aldrig att lyssna. Visa att ni hör våra krav!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund