Vuxna, engagera er!

Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige uppmanar vuxna att engagera sig mer i unga. Kontakten med vuxenvärlden är en avgörande faktor för ungas tro på framtiden, skriver Åsa Fahlén och Karin Jordås i UNT.

Publicerad

Kontakten med vuxenvärlden är oerhört viktig för ungdomar och deras tro på framtiden. Vi vet att ungdomar med bristfälliga vuxenkontakter är överrepresenterade i ohälsotal och i högre grad riskerar att hamna i destruktiva livsmönster. Samtidigt har lärare en alltmer pressad arbetssituation, och det finns stora brister i skolans elevhälsoarbete. Att alla ska ha lika villkor är lätt att prata om – men svårare att genomföra i verkligheten.

Mentor Sverige har tillsammans med Fryshuset genomfört undersökningen ”Unga röster” under flera år för att få veta vad unga i dag tänker och känner inför sin framtid.
2017 svarade 3 200 ungdomar på enkätundersökningen, och oroande siffror om unga personers framtidstro sticker ut bland resultaten. Undersökningen visar bland annat att 7 av 10 ungdomar saknar tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden och att många vill ha mer kontakt med vuxna i skolan (72 procent).

Kontakten med vuxenvärlden är en avgörande faktor i deras tro på framtiden. Vi vet sedan tidigare att den kontakten är särskilt viktigt för dem med svag anknytning till det svenska samhället. Det är en av nycklarna till en lyckad integration.

Många unga tycker att de som individer har ett ansvar för en fungerande integration, enligt undersökningen Unga röster 2016. Även om de anser att politikerna bär huvudansvaret, indikerar det här att ungdomarna vill vara med och skapa ett hållbart samhälle där alla människor, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att bli aktivt bidragande samhällsmedborgare.

I Barnombudsmannens årsrapport för 2018, ”Utanförskap, våld och kärlek till orten” läser vi om miljön för barn och unga i utsatta områden där de utsätts för våld, sexuella trakasserier, skottlossningar och droger. Ungdomarna beskriver också en skola där det är svårt att få studiero. De upplever täta lärarbyten och brist på stöd. Flera berättar om en vuxenvärld som har låga förväntningar på dem.

Skolans sociala uppdrag är mycket betydelsefullt men det finns en gräns för hur mycket en lärare kan göra i och utanför klassrummet.

Frågan som vi därför måste ställa oss är, hur stort ansvar har lärarna för elevers välmående och hur mycket av ansvaret bör ligga på föräldrar, eleverna själva, andra vuxna, näringslivet och resten av samhället?

Så här är det: Vuxna behöver engagera sig mer i Sveriges ungdomar, även utanför skolan.

Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare” visade att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång – det är alarmerande.

Det krävs en tydligare ansvarsfördelning i vuxenvärlden mellan lärare, rektorer, övrig personal, politiker, föräldrar och näringsliv för att ungdomarna ska kunna känna en starkare framtidstro.

I detta ansvar ingår att öppna upp fler delar av samhället för de nya svenskarna så att nya nätverk kan byggas och på så vis främja integration.

Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige kommer under året besöka städer runt om i Sverige för att samtala med berörda om hur läget ser ut i dag och vad som krävs för att stärka ungas framtidstro. Vi behöver en samling för framtiden!

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund

Karin Jordås
generalsekreterare Mentor Sverige


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55