För mänskligheten är ordet viktigare än matematiken

Läsförmågan hos ungdomar försvagas, varnar författaren Björn Ranelid och Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i Sydsvenskan.

Människan blir upplyst när hon läser och endast människan av alla levande varelser kan skriva och läsa. Det är ett mirakel.

Men det finns tecken som tyder på att läsförmågan hos ungdomar försvagas. Samtidigt har läsandet ändrat karaktär. Skolan måste göra mer, men kommer inte ensam att klara att hålla uppe läsningen och läsförmågan i vårt samhälle. Vi behöver alla lyfta och värna läsningen.

Aldrig tidigare i historien har det skrivits så mycket som nu och vi läser mer än någonsin på nya digitala plattformar och nya sammanhang. Ändå är det något som fattas, vi läser annorlunda och mer fragmentariskt. Läsningen av längre och mer komplexa texter minskar. Läsförmågan är också ojämnt fördelad. Den uppväxande generationen ser ut att tappa i förmåga, när färdigheten nu behövs mer än någonsin.

Visst behöver vi läsplattor och digital läsning. Men vi behöver också läsning av fysiska böcker, av tidskrifter och tidningar. Forskningen visar att den digitala texten med alla sina fördelar också har nackdelar, som att läsaren inte får tillräcklig överblick och fäste under läsningen.

De som benämns som generation Z eller digitala infödingar (personer som föddes på sent 90-tal och fram till sent 00-tal) tycker att Youtube är en viktigare utbildningskälla än skolböcker. Det visar en ny studie som Pearson Education låtit genomföra i USA. I studien ser man att ett tydligt skifte har skett på senare år i elevers studievanor. Bland så kallade millennials (eller generation Y, födda mellan tidigt 80-tal och 90-talets mitt) föredrar 60 procent att lära sig saker med hjälp av böcker, medan bara 47 procent av den yngre generation Z säger detsamma.

Samtidigt försämras ungdomars språkutveckling och resultaten i kunskapsundersökningen Pisa visar på en försvagad förmåga till abstrakt tänkande. Forskare kan se att barns ordförråd och ordförståelse har börjat sjunka och det avspeglar sig direkt i det som kallas abstrakt tänkande. Den passiva underhållningskonsumtionen missgynnar barnens kognitiva utveckling. Hjärnan behöver tränas och användas fullt ut och ett utmärkt sätt är aktiva lekar, läsning och språkträning.

Ordet och läsningen är en förutsättning för alla vetenskaper. Det skrivna och talade ordet är viktigare för mänskligheten än vad matematiken och fysiken är. Därför är det så viktigt att skolan prioriterar ordet, men också läsningen. Det gör att barn som inte kommer från läsande hem kan kompenseras något. Läsning är också ett effektivt instrument för att socialiseras in i ett samhälle.

Alla lärare och föräldrar måste uppmuntra barnen och eleverna till att läsa i skolan och i hemmet. Barn och ungdomar som har ett torftigt och begränsat språk får ett handikapp i mötet med omvärlden och andra människor i olika situationer. Det gäller inte minst när de senare i livet söker utbildning och arbete.

Skolan ska se till att alla elever, oavsett bakgrund eller bostadsort, lär sig de basfärdigheter som krävs för att klara sig i samhället. Läskulturen i vårt samhälle har förändrats snabbt och behovet av fortbildning inom läsundervisningen är stort.

Digitala läromedel får inte tränga ut inköp av böcker och tidskrifter. Tvärtom är det viktigt att elever verkligen får läsa många bra fack- och skönlitterära böcker som lärare eller bibliotekarier valt ut.

Men bristande läsförståelse är inte bara en fråga för skolan. Den ideella föreningen Läsrörelsen har gjort en storartad insats och initiativet Läslov, som fått regeringsstöd, är värd all uppbackning. Detta måste fortsätta, men det måste också leda till att vi får en syn på läsning och orden som rimliga att nå för alla. Även för den som har dyslexi finns orden, med rätt hjälpmedel.

När barnen lär sig att läsa förvandlas universum inför deras ögon. Vi använder språket i tal och skrift och i läsningen fullbordas texten, den skapas tillsammans av författare och läsare. Så lyder läsningens magiska formel. Det är en mänsklig gåva som inte kan köpas för pengar och som är mer värd än allt guld i världen.

Den måste vi värna tillsammans. Den är grunden för skolan och för samhället.

Björn Ranelid
författare och tidigare adjunkt i svenska och filosofi i fjorton år.

Åsa Fahlén
ordförande i Lärarnas riksförbund och lärare i samhällskunskap.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55