Våld och hot accepteras i dag indirekt i den svenska skolan

Klimatet i skolan blir allt hårdare och anmälningarna till arbetsmiljöverket fler. Det krävs konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen, anser Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, som bland annat vill se större beslutsamhet från rektorer och skolledningar.

Våldet i skolan ökar och exakt vad det beror på har inte klarlagts. Vad som emellertid står klart är att alla i någon mening är förlorare. Det krävs konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det måste också skapas förutsättningar för lugn, ordning och studiero.

Våld och hot accepteras i dag indirekt i den svenska skolan, då elever alltför sällan stängs av. I skolan måste lagen gälla och elever som begår brott måste stängas av. Det är ett arbetsgivaransvar och i kommunerna ytterst ett ansvar för politikerna.

Hundratals lärare utsatta

Lärare har en situation i dag som är betydligt svårare än för några år sedan. Klimatet i skolan blir allt hårdare och anmälningarna till arbetsmiljöverket har under de senaste åren ökat och mörkertalet kan vara stort.

Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar utsätts hundratals lärare varje år för hot och våld på sin arbetsplats. Siffrorna har legat på en alltför hög nivå länge i våra återkommande undersökningar som vi gjort sedan 2002. Arbetsmiljöverkets nya statistik, som SVT berättar om Länk till annan webbplats., bekräftar den bilden.

En av arbetsmiljöverkets rapporter visar att nio av tio skolor har brister när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det saknas dokumentation, handlingsplaner och riskbedömningar. Dessa brister leder till att den fysiska och psykiska arbetsmiljön blir eftersatt.

Konflikter med hot, våld och kränkningar drabbar både personal och elever. Vi vet att det finns skolor som inte anmäler. Meningen är att alla allvarliga tillbud ska anmälas, men så görs inte. Att klimatet på skolorna är hårdare i dag har många orsaker.

Generellt sett önskar jag ett större engagemang från föräldrar till barn som utövar våld och hotar. Det är viktigt att allt som händer tas på allvar.

Osäkra på gränsdragning

Många lärare känner sig osäkra på hur man kan markera gränser för sina elever. Det finns en oro att man ”tar i” för mycket och då riskerar att bli tillrättavisad av arbetsgivaren, eller till och med avstängd från arbetet.

När elever med olika svårigheter och särskilda behov placeras i vanlig klass är det nödvändigt att det följer med resurser och kompetens.

Den enskilde läraren skall inte behöva få höra att han eller hon misslyckats med dessa elever, när det egentligen handlar om att huvudmannen som har ansvar för skolan har brustit i sitt ansvar med att ge särskilt stöd.

En viktig sak är som sagt att rektor och skolledning inte får tveka om att flytta på eller stänga av elever som är hotfulla och våldsamma. Det skall vara nolltolerans när det handlar om hot, våld och trakasserier i svensk skola. Också när lärare utsätts.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund