Likvärdig skola viktigare än kommunalt självstyre

Välkommen nyorientering för Centerns skolpolitik

"Det var väldigt glädjande att Centerpartiet i regeringsförhandlingarna ställde sig bakom en överenskommelse som innebär stöd till en regering som ska ta fram förslag om hur skolan ska förstatligas. Vi ser det som en välkommen nyorientering och en uppriktig vilja från partiets sida att staka ut en helt ny och radikalt annorlunda centerpolitik för skolan."
Det skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i Västerbottens-Kuriren.

Publicerad

I morgon, fredag, när Centerpartiet inleder sina kommundagar i Umeå sker det i ett läge när partiet har en framträdande position runtom i landet. Centerpartiet är nämligen med och styr i fler kommuner än något annat parti.

Det betyder att Centerpartiet i viss mening är det viktigaste skolpartiet. Det är ett ansvar som förpliktigar och det finns därför all anledning att skolfrågan lyfts högt upp på dagordningen under de kommande kommundagarna.

Det finns två viktiga ödesfrågor för svensk skola, bristen på lärare och styrningen på lokal nivå. För att alla elevers rätt till legitimerade lärare ska tillgodoses måste samtliga Sveriges kommuner ta ett ansvar för att göra läraryrket attraktivt igen.

Centern som är ett maktparti i skolpolitiken måste också bli ett politiskt föredöme i satsningar på skolan och lärarna. Det gäller såväl löner – där många centerkommuner tyvärr återfinns i bottenligan – som arbetsbelastning. Det är dags för Annie Lööf att träda fram och uppmana sina kommunpolitiker att höja ambitionerna.

För det andra måste politikerna ute i kommunerna komma till insikt om att det i allt större utsträckning är elevernas bakgrund och postnummer som avgör hur de lyckas i skolan.

Det är inte rimligt att förutsättningarna att lyckas styrs av ett postkodlotteri. I fjol handlade det om över 17 000 elever som inte klarade grundskolan med godkända betyg, samtidigt som över 30 000 ungdomar inte nådde gymnasieexamen. Det är ofattbara siffror.

Det står utom allt tvivel att kommunerna inte lyckats skapa förutsättningar för att den svenska skolan ska vara kompensatorisk och likvärdig i hela landet. Snarare kan det ses som ett haveri som nått vägs ände.

Ett sorgligt exempel var när statens skolinspektion nyligen var tvungen att gå in och ta över en kommunal skola, där knappt 4 av 10 elever når målen i årskurs 9. Att elever blir offer i ett ojämlikt skolsystem, där staten som sista utväg ska behöva lappa och laga är inte hållbart i längden. Bättre vore att börja arbeta förebyggande.

Det är därför mycket glädjande att det nu finns stöd för en övergripande reform av den svenska skolan. Vi hoppas att Centern är det parti som ställer sig i spetsen för de systemförändringar som behöver göras.

Vi vet att Centerns hjärtefråga är att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Lärarnas riksförbund delar denna ambition. Makten och ansvaret för undervisningen ska alltid vila på de lokala lärarna och rektorerna.

Men det är endast staten som kan garantera att det satsas tillräckligt och rättvist på skolan. Resurserna behöver riktas direkt till skolorna, och dit där de behövs allra mest utifrån socioekonomiska faktorer.

Detta skulle lyfta en stor börda från de flesta centerkommuners axlar. De tillhör i stor utsträckning de kommuner som SNS Konjunkturråd nyligen pekade ut som kommuner som inte har förutsättningar att klara sitt välfärdsuppdrag.

Avlasta dessa kommuner och låt staten ta ett större ansvar så kan kommunerna i stället koncentrera sig på de frågor de har kraft och kompetens att ägna sig åt.

Centerpartiet har dessutom väljarna med sig i att utöka det statliga ansvaret för skolan. Våra undersökningar visar klart och tydligt att majoriteten av Centerns väljare vill att staten ska bära huvudansvaret för den svenska skolan.

Den överenskommelse som Centern nu ingått är en tydlig signal om att väljarnas åsikt börjar ge genomslag.

Det så kallade januariavtalet innebär helt nya möjligheter att förbättra svensk skola.

Vi välkomnar Centern att göra oss sällskap i det arbetet. Låt oss tillsammans verka för en skola där alla elever i hela landet, oavsett postnummer har möjlighet att lyckas.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Det är därför mycket glädjande att det nu finns stöd för en övergripande reform av den svenska skolan. Vi hoppas att Centern är det parti som ställer sig i spetsen för de systemförändringar som behöver göras.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55