Våld och hot oacceptabelt i svensk skola

Huvudmännen måste ta sitt ansvar

”Våld och hot accepteras i dag indirekt i den svenska skolan. När elever beter sig olämpligt, hotar eller tar till våld måste det medföra sanktioner”, skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion.

Idag debatterar riksdagen Länk till annan webbplats. hoten och våldet mot Sveriges lärare och rektorer. Det är Liberalerna som har begärt debatten och från regeringen deltar utbildningsminister Anna Ekström (S).

Men det är inte bara L och S som har mycket att bevisa om hur staten konkret ska kunna ta mer ansvar för skolan och säkra att lärare får rätt förutsättningarna för att klara sitt samhällsbärande uppdrag.

Våldet i skolan ökar, men exakt vad det beror på har inte klarlagts. Vad som emellertid står klart är att alla i någon mening är förlorare.

Det krävs konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det behövs lugn, ordning och studiero.

Lärare har idag en situation som är betydligt svårare än för några år sedan. Klimatet i skolan blir allt hårdare och anmälningarna till arbetsmiljöverket har ökat de senaste åren. Dessutom finns en risk för att mörkertalet kan vara stort.

Våld och hot accepteras i dag indirekt i den svenska skolan. När elever beter sig olämpligt, hotar eller tar till våld måste det medföra sanktioner. I skolan måste lagen gälla och elever som begår allvarliga brott måste stängas av.

Det är ett arbetsgivaransvar och därmed i kommunerna ytterst ett ansvar för politikerna.

Enligt Lärarnas Riksförbunds egna arbetsmiljöundersökningar utsätts hundratals lärare varje år för hot och våld på sin arbetsplats.

Siffrorna har legat på en alltför hög nivå länge i våra återkommande undersökningar.<C Arbetsmiljöverkets statistik bekräftar den bilden och visar att anmälningarna som handlar om hot och våld i skolan har dubblerats Länk till annan webbplats. på fem år.

Från många håll i landet vittnar lärare om situationer där lektionerna går överstyr. Lärare som griper in och utövar sitt lagstadgade tillsynsansvar anmäls och blir av med jobbet.

Enligt Arbetsmiljöverket har nio av tio skolor brister när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det saknas dokumentation, handlingsplaner och riskbedömningar.

Konflikter med hot, våld och kränkningar drabbar både personal och elever. Generellt sett önskar jag ett större engagemang från föräldrar till barn som hotar och utövar våld.

Det är viktigt att allt som händer tas på allvar. Det är också viktigt att elever som är i behov av särskilt stöd verkligen får det.

Här är det huvudmännen som måste ta sitt ansvar och se till att skolorna har förutsättningar att faktiskt följa skollagen.

Det är bra att regeringen nu kommer göra ändringar i läroplanen Länk till annan webbplats. som innebär att eleven också har ett ansvar för att bidra till arbetsmiljön i skolan och att det också ska bli lättare att stänga av en elev som utsatt någon annan för hot eller våld. Men det räcker inte.

I extrema situationer kan det periodvis behövas såväl inpasseringskontroller, ambulerande väktare som ökad kameraövervakning och till och med larmbågar vid misstanke om vapen i skolan.

Men då är det viktigt att det sker under en begränsad tid och alltid i samförstånd med lärarna och det får under inga omständigheter dränerar resurserna till undervisning.

I punkt 53 i det så kallade Januariavtalet utlovas också en nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Det minsta jag förväntar mig idag är ett besked om vad den konkret ska innehålla och när den kommer!

Många lärare känner sig idag osäkra på gränsdragningen kring vilka befogenheter man har när man tillrättavisar och markerar för sina elever. Det finns en oro för att man ”tar i” för mycket och då i sin tur riskerar att bli tillrättavisad av arbetsgivaren, eller till och med avstängd från arbetet.

Definitionen av en kränkning måste ses över och det måste ske en synkronisering mellan de centrala skolmyndigheterna. Vi lärare måste få en arbetssituation där vi kan ta vårt ansvar för både undervisningen och tryggheten i klassrummet.

Vi måste kunna tillrättavisa en elev och även handgripligt föra ut denne ur klassrummet när så behövs, utan att vi blir anmälda av elever eller föräldrar.

Större vikt måste läggas vi lärarens avsikt när denne utövar sin tillsynsplikt. Det måste klarläggas tydligare att med lärares ansvar måste följa befogenheter.

Detta behövs för att undervisningen ska fungera och för att alla elevers säkerhet ska garanteras.

”Konflikter med hot, våld och kränkningar drabbar både personal och elever. Generellt sett önskar jag ett större engagemang från föräldrar till barn som hotar och utövar våld. Det är viktigt att allt som händer tas på allvar. Det är också viktigt att elever som är i behov av särskilt stöd verkligen får det.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55