Mo­ders­mål gynnar in­tegration

En brygga mel­lan elevens mo­ders­mål och un­der­vis­ningen på svenska.

Lärarnas Riksförbund ifrå­ga­sätter hal­veringen av bud­get­posten för mo­ders­måls­un­der­vis­ningen i Hörby.

Ef­ter den akuta flyk­ting­krisen har nytt fo­kus satts på den se­dan länge dis­ku­terade frå­gan om hur vi ska kun­na in­te­grera män­ni­skor som kommit till vårt land. Vi måste dock ifrå­ga­sätta att den po­li­tiska ma­jo­ri­teten i Hör­by, som leds av SD, hal­verat bud­get­posten för mo­ders­måls­un­der­vis­ningen. Att i detta sam­man­hang inte ge elever med an­nat mo­ders­mål än svenska mo­ders­måls­un­der­vis­ning går stick i stäv med ak­tu­ell forsk­ning.

De mo­ders­måls­lä­ra­re som finns i den svenska sko­lan ger en grund för eleverna att bygga på och skapar en för­stå­el­se för vidare språk­in­lär­ning. Dessa lä­ra­re har möj­lig­het att vara en brygga mel­lan elevens mo­ders­mål och un­der­vis­ningen på svenska. Även stu­die­hand­led­ning på mo­ders­målet är en hörn­sten när det gäller att in­te­grera ny­an­lända elever i den or­di­na­rie un­der­vis­ningen.

Ett ny­li­gen av­slu­tat forsk­nings­pro­jekt från Stock­holms uni­ver­si­tet visar att de elever som fick höga re­sul­tat på sitt hem­språk ofta fick högre re­sul­tat även på svenska.

En­ligt Skol­lagen ska en elev som har en vård­nads­ha­va­re med ett an­nat mo­ders­mål än svenska er­bjudas mo­ders­måls­un­der­vis­ning i detta språk.

Där­för borde bud­get­posten för mo­ders­måls­un­der­vis­ning skynd­samt åter­ställas, efter­som ned­drag­ningen både bryter mot skol­lagen och går stick i stäv med ak­tu­ell forsk­ning.
Vi hoppas SD vill ta till sig för­de­la­rna med att be­jaka ny­anlända elevernas mo­ders­mål.

För­ut­om att bättre kun­skaper i mo­ders­målet ock­så leder till bättre kun­skaper i svenska så be­hövs mo­ders­målet för jäm­ställd­heten. Med tan­ke på att Sverige tagit emot 70 000 ung­domar, (många av dem är poj­kar) har vi ett stort jäm­ställd­hets­ar­be­te fram­för oss efter­som många kommer från ett sam­man­hang där synen på jäm­ställd­het är en an­nan.

För att nå alla in­vandrade ung­domar borde man an­vända sig av den re­surs som be­härskar både svenska och mo­ders­målet och som har god in­sikt i båda kul­turerna, d v s mo­ders­måls­lä­ra­rna och stu­die­hand­le­da­rna. De vet vad som gäller i Sverige och vilka kul­tur­krockar som kan upp­stå.

Dess­utom är mo­ders­måls­un­der­vis­ning en eko­no­misk in­ves­te­ring. Språk- och kul­tur­kun­skaper är oum­bär­liga i vår glo­ba­li­serade värld. Det finns forsk­ning i EU som visar att vi missar ex­port­möj­lig­heter där­för att vi inte har till­räck­lig språk­lig och kul­tu­rell kom­pe­tens.

Om vi kan flera språk främjar det vår ex­port och ger gränsöverskridande kon­takter. Ex­em­pel­vis är arabiskan, nu är ett av de största språken i världen, ett stort af­färs­språk som vi har nytta av.

Ge­nom att satsa på or­dent­liga kun­skaper kan sko­lan bi­dra till in­teg­ra­tionen och verka för ett de­mo­kra­tiskt sam­häl­le på bästa sätt.

Åsa Fah­lén
ord­fö­ran­de Lä­ra­rnas Riksförbund
Maria Westlund
kom­mun­om­bud för Lä­ra­rnas Riksförbund i Hör­bySpråk- och kul­tur­kun­skaper är oum­bär­liga i vår glo­ba­li­serade värld. Det finns forsk­ning i EU som visar att vi missar ex­port­möj­lig­heter där­för att vi inte har till­räck­lig språk­lig och kul­tu­rell kom­pe­tens. ”

Åsa Fah­lén och Maria Westlund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55