Likvärdigheten är det stora problemet

Lärare behöver bättre förutsättningar

Ska Sveriges resultat i Pisa ytterligare förbättras och likvärdigheten öka så måste lärares arbetsbelastning minska och arbetsmiljön bli bättre. Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet efter att nya PISA-studien presenterats.

Ska Sveriges resultat i Pisa ytterligare förbättras och likvärdigheten öka så måste lärares arbetsbelastning minska och arbetsmiljön bli bättre.

Lärare behöver bättre förutsättningar för att alla elever ska kunna lyckas och nå kunskapsmålen i läroplanen. Målet är att alla elever ska gå ut skolan med fullständiga och godkända betyg. Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer. Svensk skola ska ge alla en bra start i livet.

Trots att vi kan glädjas åt att Svenska 15-åringar nu presterar över OECD-genomsnittet (Red. Länken fungerar inte längre.) inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker, finns det fortfarande stora problem med likvärdigheten. Nästan var femte elev når inte tillräckliga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet och riskerar att hamna i utanförskap.

Den viktigaste frågan i tider av besparingar och nedskärningar i skolan är den orimliga och alltmer ökande arbetsbelastningen för Sveriges lärare. Ska resultaten ytterligare förbättras så måste lärares arbetsbelastning minska och arbetsmiljön bli bättre. Lärares möjligheter att förbereda välstrukturerade lektioner är avgörande för att alla elever ska få god undervisning. Arbetsbelastningen utgör även det främsta skälet till att många lärare lämnat och lämnar yrket i förtid.

SCB:s stora undersökning  Länk till annan webbplats.bland lärare som lämnat yrket uppger hela 7 av 10 lärare att de gjort det på grund av stress och hög arbetsbelastning.

Resultaten i Pisa-undersökningen sätter också fingret på problemet med den olikvärdiga tillgången till behöriga lärare mellan olika typer av skolor. Från Skolverkets statistik vet vi att skolor med hög andel elever från socioekonomiskt svagare familjer har svårt att locka till sig behöriga lärare. Samtidigt har skolor med elever där föräldrarna har en hög utbildningsnivå generellt sett en hög andel behöriga lärare.
Eftersom kvalitativ undervisning utförd av utbildade lärare är avgörande för elevernas kunskapsutveckling är denna olikvärdighet förödande om Pisa-resultaten ska förbättras. Särskilt kraftfulla insatser behöver alltså göras för att behålla och rekrytera lärare till skolor med låg andel behöriga lärare. Det handlar om både arbetsmiljö och löner.

Det krävs helt enkelt att ansvariga förstår allvaret i och konsekvenserna av att lärarna har en bristande arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. Stat och huvudmän behöver ta ett samlat ansvar för arbetsbelastningen. Lärarnas arbetsgivare måste inse behovet av långsiktigt bra arbetsvillkor för att få lärare att vilja stanna kvar, samtidigt som man rekryterar nya lärare.

Det är hög tid för åtgärder som leder till en konkret förbättring för lärarna. En viktig pusselbit är statens finansiella stöd för att anställa kompletterande personalgrupper som kan avlasta lärarna i olika hänseenden. Men staten borde ha stått för hela finansiering i stället för att kommunerna själva måste bidra med hälften av kostnaderna.

Det är helt uppåt väggarna att statsbidraget som ska gå för att avlasta lärare inte utnyttjas alls av var tredje kommun och 300 miljoner kronor brinner inne.

Lärare gör en mängd arbetsuppgifter som någon annan kan och faktiskt bör göra för att lärarna ska kunna fokusera på sin verkliga uppgift, undervisningen. Att andra yrkeskategorier kan avlasta lärarna är av yttersta vikt.

Samtidigt innebär det inte att lärarna ska undervisa mer. Undervisningstiden måste begränsas så att mer tid frigörs till för- och efterarbete av undervisningen. Det är helt avgörande om man ska kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov så att alla elever verkligen får möjlighet att lyckas.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Trots att vi kan glädjas åt att Svenska 15-åringar nu presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker, finns det fortfarande stora problem med likvärdigheten. Nästan var femte elev når inte tillräckliga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet och riskerar att hamna i utanförskap.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55