Nödvändigt med tioårig grundskola

Kompensera för elevernas olika förutsättningar och den bristande likvärdigheten

Ska Sveriges Pisa-resultat ytterligare förbättras och likvärdigheten öka behövs en tioårig grundskola. Att inte satsa ordentligt på det vore förödande. Det skriver Åsa Fahlén i Altinget.

Publicerad

Huvudfokus för Pisa 2018 är läsförståelse. Undersökningens förtjänst är att den mäter kunskapsutveckling och likvärdighet över tid. Det är alltså inte jämförelsen med andra länder som är det mest intressanta, utan vår egen nationella utveckling.

Det är glädjande att svenska 15-åringar nu presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker. Men bristande likvärdighet är fortfarande ett stort problem.

Ytterligare ett år

I ljuset av de aktuella resultaten är det glädjande men också helt nödvändigt att den reform som Lärarnas riksförbund arbetat för ända sedan 80-talet, en tioårig grundskola, blir verklighet.

Förskoleklassen ska omvandlas till en ny årskurs ett och grundskolan blir därmed tioårig. Ordinarie skolstartsålder ska alltså ändras till det år eleven fyller sex år. För att försöka kompensera för elevernas olika förutsättningar och öka den bristande likvärdigheten är det angeläget att detta sker skyndsamt.

Jämfört med elever i många andra länder får de svenska eleverna i dag ett helt år mindre undervisning i grundskolan. Det kommer att gynna elevernas kunskapsutveckling när de får ytterligare ett år på sig för att nå kraven i läsning, skrivning och räkning för årskurs tre.

Satsa på vidareutbildning

Målet är att alla elever ska gå ut skolan med fullständiga och godkända betyg. Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer. Svensk skola ska ge alla en bra start i livet. Men så är det inte i dag.

Nästan var femte elev når inte tillräckligt höga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet. Det var en stor framgång att det tydligt skrevs in i januariavtalet att grundskolan ska bli tioårig. I regeringens innevarande budget togs också de första konkreta stegen mot denna reform. Regeringen avsatte 190 miljoner kronor för att vidareutbilda personal i förskoleklass så att fler blir behöriga i de lägre årskurserna i grundskolan.

Behöriga lärare

För att enbart legitimerade lärare ska ansvara för och utföra undervisningen i det nya fyraåriga lågstadiet krävs det dock satsningar på en helt annan nivå i framtiden. Den grundläggande läs- och skrivinlärningen är kanske det allra viktigaste steget för att klara skolan och skaffa sig ett bra liv som vuxen.

Därför är det viktigt att det sköts av behöriga och legitimerade lärare. Allra helst av de mest erfarna i läs- och skrivinlärning. Samtidigt som man måste förvalta den kompetens som förskollärarna redan har måste man se till att de har rätt utbildning för att kunna arbeta i det nya fyraåriga lågstadiet.

Förödande att inte satsa

Vidareutbildningen måste ses som en långsiktig investering som måste få kosta. Det är viktigt att denna insats inte fuskas bort med hänvisning till kommunernas ofta miserabla ekonomi. Att inte satsa ordentligt vore förödande.

Här pratar vi både om fler lågstadielärare och speciallärare men också om att ge lärare ordentligt med tid att sitta med elever som behöver lite mer hjälp.

Vinst för samhället

Tioårig grundskola möjliggör att elever som är i behov av stöd upptäcks och får rätt stöd i mycket tidigare skede än i dag. Det är en vinst för både eleverna och på längre sikt för hela samhället.

Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas riksförbund

”Det är glädjande att svenska 15-åringar nu presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker. Men bristande likvärdighet är fortfarande ett stort problem. I ljuset av de aktuella resultaten är det glädjande men också helt nödvändigt att den reform som Lärarnas riksförbund arbetat för ända sedan 80-talet, en tioårig grundskola, blir verklighet.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55