Lärare viktiga för jämställdheten

Destruktiva könsmönster kan brytas

Ska relationen mellan könen förändras och synen på jämställdhet uppdateras så är skolan en viktig plats och arena. Skolan är avgörande för hur jämställdheten utvecklas i vårt land. Detta arbete kan också stärkas genom att vi lärare fortbildas, skriver Åsa Fahlén i Dagens Arena inför Internationella kvinnodagen.

Det är allmänt känt att flickor idag lyckas bättre än pojkar i skolan, men de är också oftare drabbade av psykisk ohälsa. Det är ett problem att så många av våra tonårsflickor inte mår bra, vare sig i förhållande till pojkarna eller i förhållande till jämnåriga flickor i övriga Europa. Pojkarna verkar må bättre, men lyckas sämre i skolan. En antipluggkultur bland pojkar som leder till att man inte lyckas i skolan kan i sig få flera negativa konsekvenser, bland annat som möjligheterna att bli pappa.

Vägen till ett jämställt samhälle är fortfarande lång, både i skolan och i arbetslivet. Vi tar steg i rätt riktning, men mycket återstår att göra. Att förändra normer och värderingar tar tid. Det handlar om representation av kvinnor respektive män i bolagsstyrelser, om lönenivåer, föräldraledighet och obetalt arbete i hemmet. Men också att alltid motverka hederskultur och könsförtryck. Icke binära personer är också en grupp som ofta är utsatt och som kommer extra mycket i kläm med cementerade könsroller.

Här kan skolan och vi lärare och studie- och yrkesvägledare spela en viktig roll. Vi kan genom att utmana normerna medverka till att bryta den verklighet som kvinnor oftare drabbas av.  Där kvinnor – fortfarande – oftare kombinerar betalt arbete med vård av hem och barn. Jag menar att en människas framtidsutsikter inte ska avgöras av kön utan av individens intresse, vilja och förmåga.

Genom att i skolan diskutera, problematisera och utmana eleverna kan vi vara ett motstånd till de sega destruktiva strukturer som dröjer kvar och kan verka hämmande. Strukturer som inte ger kvinnor och män lika möjligheter, där kvinnor och män inte värderas lika.

Som lärare är det viktigt att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv. Vi lärare är några av de viktigaste aktörerna för ett jämställt Sverige. Genom våra yrkesetiska principer jobbar vi med att konkret lyfta fram exempel på vilka situationer lärare ställs inför i klassrummet och på skolgården i mötet med eleverna och hur man kan hantera dessa, inte minst ur ett normmedvetet förhållningssätt. Detta hjälper oss att utvecklas och utmana våra egna föreställningar. Detta kräver kunskap och fortbildning på området.

”Genom att i skolan diskutera, problematisera och utmana eleverna kan vi vara ett motstånd till de sega destruktiva strukturer som dröjer kvar och kan verka hämmande. ”

Åsa Fahlén

Förra året genomförde Lärarnas Riksförbund en lyckad satsning på fortbildningskurser och föreläsningar för medlemmar och ombud under rubriken ”Med normkritisk blick” som belyste hur normer synliggörs, hur diskriminering förebyggs och jämställdhet främjas.

Jag menar att det är avgörande att vi som lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar målmedvetet inom detta område. Våra medlemmar kan vara den avgörande faktorn för att unga människor ska våga utmana vad som anses kvinnligt respektive manligt och inte begränsas i sina val och möjligheter och att de vågar söka sig till utbildningar som bryter könsmönstret.

Lärare ska stå upp för demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde, både här hemma och ute i världen. Det innebär att vi måste utmana vår syn på både manlighet och kvinnlighet. Vi måste våga möta våra egna fördomar och normer i vuxenvärlden och hjälpa till att öppna dörrar till en bättre framtid för våra unga. Vi lärare är en viktig kraft för att bryta destruktiva könsmönster.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund