Släpp ansvaret för skolan, kommunpolitiker!

Så kan vi öka likvärdigheten

Vi behöver få en tydlig statlig finansiering, dimensionering och styrning av skolan. Det är en ödesfråga för Sverige, skriver Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén i Dagens Samhälle.

Den allomfattande coronapandemin har påverkat alla som arbetar i skolan, lärare såväl som elever. Krisen har tydliggjort vikten av en likvärdig utbildning. Det framstår nu som ännu mer angeläget att vi återigen lyckas skapa en likvärdig och kompensatorisk skola i Sverige. Pandemin har också tydliggjort behovet av en statlig styrning av skolan.

Sveriges möjligheter framöver avgörs av att vi har välutbildade medborgare som kan göra väl underbyggda och medvetna val. Men trots alla goda intentioner och allt hårt arbete som görs i varje skola och i varje klassrum lämnar var tredje elev gymnasieskolan utan examen.

Skolsegregationen har ökat dramatiskt, vilket gör att skolan som en institution där elever med olika bakgrund möts inte längre existerar. Världens mest likvärdiga skola har blivit en sorteringsskola där det är svårt att få utbildade och erfarna lärare till utsatta områden.

Detta är ett systemfel. Vi behöver få en tydlig statlig finansiering, dimensionering och styrning av skolan. Vårt långsiktiga mål är att staten ska ta över huvudansvaret för svensk skola. Det är en ödesfråga för Sverige.

I grunden handlar en likvärdig skola om att skapa grundförutsättningar för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Ett samhälle som minskar klyftor och utanförskap – inte vidgar dem.

Tidigare var Sverige ett internationellt föredöme med en likvärdig skola som gav alla elever goda kunskaper, oavsett social bakgrund. Vi såg det som en styrka att kunna ge alla barn och ungdomar en god utbildning. Det är en god förutsättning för en levande och aktiv demokrati.

De stora och avgörande besluten i svensk skola måste fattas med blocköverskridande överenskommelser för att nå det långsiktigt bästa för landet. Men både kommunaliseringen av skolan och införandet av friskolor drevs igenom i partipolitisk strid. Det var olyckligt. Jag menar att en bättre samsyn och en bred politisk överenskommelse för en mer likvärdig skola kan ge skolan och lärarna hopp.

Ger vi alla, oavsett bakgrund, likvärdiga chanser att lyckas i skolan ger vi samtidigt Sverige som nation mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står starkt på alla områden. Om det mönster vi ser med ökande kunskapsklyftor inte bryts riskerar inte bara de individer som inte klarar skolan att drabbas, utan vi alla blir förlorare i längden.

Kampen för den likvärdiga skolan ligger rätt i tiden. Allt fler talar om att skolan behöver komma under ett statligt huvudmannaskap, eller att staten ska ta ett betydligt större ansvar för såväl grund- som gymnasieskolan.

Det är dags för våra kommunpolitiker att också ta sitt ansvar. Det är dags att på allvar delta i arbetet för att främja en likvärdig skola över hela landet. En sådan skola kräver statlig finansiering och styrning. Våra lokala politiker måste våga släppa makten och pengarna och samarbeta med staten. Även med en skola där staten tar över huvudansvaret för kunskapsuppdraget och undervisningsresurser kommer kommunerna att ha ett stort ansvar för bärande delar .

Det har länge varit uppenbart att varken kommunerna eller de privata skolorna kan utgöra basen för ett utbildningssystem med hög grad av likvärdighet och höga kunskapsresultat. Därför har vi stora förväntningar på det beslutsunderlag för ett förstatligande av skolan som ska tas fram. Det är bra att allt fler partier öppet talar om ett statligt ansvarstagande, men nu är det dags att gå från ord till handling.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund